Ådalsbruk barnehage ligger i tilknytning til Ådalsbruk skole / SFO

Adresse: Olarovegen 1, 2345 Ådalsbruk. Vis adressen i kart.


Avdelinger

Vi har to avdelinger:

  • Brovold for (1-3 år)
  • Løkja (2-6 år) 


Kontakt

Avdeling Brovold:Tlf. 62 56 42 96/ 468 57 311
Avdeling Løkja:Tlf. 62 56 42 97/  974 11 329

Ådalsbruk barnehage
Åpningstider

Vi har åpent kl. 07:00-16:30.
Sommerstengt i uke 29 og 30

Se også planleggingsdager/ skoleruta her

Årsplanen

Årsplan for 2019-2020 kan du lese her


Om barnehagen

Hva barnet opplever hos oss (pdf)


Hvordan ser vi på barn og barndom?

Vi mener at alle barn skal møtes med åpenhet, respekt og anerkjennelse for den de er. Alle barn er ulike og har med seg ulik «bagasje» til barnehagen, derfor må barna møtes der hver enkelt er. Det er derfor ikke rettferdig å behandle alle likt. Det er ikke et mål for oss at alle barn skal bli like, men at alle skal få utvikle sitt potensial og sine ressurser. Og forhåpentligvis kan vi være med å jevne ut noen forskjeller.

Vi ønsker at barna skal få en barndom som er fylt med glede, lek, latter og læring. Vi tenker at barndommen har en egen verdi, det er her barna skal bli kjent med seg selv, andre og sosialt akseptable verdier og holdninger.


Hva skaper en god barnehage?

En god barnehage er en barnehage hvor barna trives, utvikler seg og får interessen for å lære nye ting. En god barnehage inneholder også mye humor, lek og glede. 

Barnehagen vår har engasjerte ansatte som er trygge, omsorgsfulle og tilstedeværende. Vi gir barna tid, empati, gode samtaler, veiledning og legger til rette for mestringsglede gjennom ulike temaer og aktiviteter. Vi i personalet har alle ulike kvaliteter og det gjør at barna får kreativitet, lekenhet, humor, blir tatt på alvor og får kos eller trøst når de trenger det.

En god barnehage gir barna omsorg og kjærlighet, men også grenser og regler som gjør at barna utvikler seg til gode mennesker som kan mestre livet sitt i samfunnet.


Hvordan ser vi på foreldresamarbeid?

Foreldrene er vår viktigste samarbeidspartner, sammen skal vi skape en god barndom for barna. Dette gjør at vi er helt avhengig av å få et godt samarbeid med foreldrene, slik at vi kan utveksle informasjon og hendelser med dem. Samtidig skal vi kunne drøfte og diskutere hva som er bra for deres barn akkurat nå.  Vi ønsker et åpent og godt samarbeid med foreldrene.


Hvordan holder personalet seg faglig oppdatert?

Personalet har egen kompetanseplan som blir revidert hvert år, der blir det satt opp hvilke kurs vi har behov for og de kursene vi er pålagt å ha i forhold til HMS. Disse kursene har høyest prioritet i løpet av året, men i tillegg så får vi tilbud fortløpende om kurs som vi vurderer enkeltvis.

Personalet har i tillegg kompetanseheving på personalmøtene en gang i måneden, samt på planleggingsdagene. Vi jobber med ulike fagområder innenfor kultur for læring prosjektet, fagområdene blir valgt ut på bakgrunn av resultater fra kartleggingsundersøkelsene. Pedagogene og fagarbeiderne har egne fagmøter hvor de leser og drøfter faglitteratur og forskning.

Personalet har i tillegg vært flinke til å ta utdanning ved siden av jobb slik at vi har et sterkt faglig miljø i barnehagen.


Hva skal gjenkjenne en ansatt i Ådalsbruk barnehage?

Ut fra tre hovedegenskaper skal du kunne gjenkjenne personalet i Ådalsbruk barnehage. Disse egenskapene er forankret i verdigrunnlaget vårt og i styrkepedagogikken som er vår arbeidsmetode.


Kreativ

Å være kreativ er å se muligheter, være oppfinnsom, bruke fantasien og skapergleden. Dette betyr i praksis at vi skal se verdien i alt vi omgir oss med, med litt fantasi og gode ideer kan «gråstein bli til gull». Vi skal gi barna muligheten til å utfolde seg og føle glede i de prosessene de er i. De skal få prøve, utforske og undre seg over hvorfor ting er eller blir slik de er.


Engasjert

Å være engasjert er når du virkelig går inn for oppgaven med glød, glede, tanker og refleksjon. Dette betyr for oss at vi hver dag skal gløde i jobben vår. Vi skal være åpne og lytte til barna, og vise at deres tilstedeværelse spiller en rolle for gruppen. Vi skal også være engasjerte i forhold til medmennesket, naturen og nærmiljøet til barnehagen.


Anerkjennende

Å møte andre med anerkjennelse er for oss å møte andre med respekt, og å tørre og være i kontakt med egne og andres følelser. Dette betyr i praksis at vi skal se, høre og erkjenne barna. Vi vil møte barna med en genuin interesse, og ivareta deres rettigheter for egne tanker og følelser. Anerkjennelse handler om våre holdninger til hverandre, hvordan vi snakker med og om hverandre. Alle mennesker har en verdi, dette er vi opptatt av at barna skal kjenne på både hos seg selv og andre.

Til toppen


Verdier og grunnsyn

 

Våre verdier

Våre verdier tar utgangspunkt i barnehagelovens formålsparagraf.

 

Vårt verdi-tre

Verditre Ådalsbruk barnehage


Respekt for menneskeverd og likeverd

For oss betyr menneskeverd at alle mennesker er like mye verdt på tross av ytre og indre forskjeller. Vi ønsker at barna skal få erfare at ulikheter beriker oss. Vi vil vise respekt for det enkelte menneske og dets behov, og ønsker å vise barna at vi skal opptre hensynsfullt ovenfor hverandre.

For oss betyr likeverd at alle mennesker er like mye verdt tross ulik kultur, tro, kjønn eller forutsetninger. Vi ønsker å gi alle barna like muligheter til å utvikle seg selv, og vi skal vise hverandre respekt selv om vi er forskjellige. Alle skal få bli den beste utgaven av seg selv!


Åndsfrihet

For oss betyr åndsfrihet at du skal få være den du er, der du er. Med det mener vi at alle skal ha lov til å tro, mene og tenke det de selv vil. Vi ønsker derfor å la barna samtale, filosofere og undre seg sammen. Ved å få kjennskap til at vi har ulike tanker og meninger, tror vi barna vil være bedre rustet til å ha respekt for andre religioner og kulturer. Vi ønsker at alle skal bli møtt med respekt og et åpent sinn.


Nestekjærlighet

For oss betyr nestekjærlighet å være glad i menneskene vi omgir oss med, sette pris på den enkelte, se verdien hos den enkelte og ha respekt for andre. Vi ønsker at barna skal lære å gjenkjenne styrker hos andre og seg selv, at de skal få erfaringer med at alle er verdifulle og har noe å bidra med. Vi ønsker at alle skal vise omsorg ovenfor hverandre og ta vare på hverandre her i barnehagen. Vi ønsker at barna skal bli glad i seg selv og forstå sine egne følelser, men likevel bry seg om andre og vise respekt for andres følelser.


Respekt for naturen

For oss betyr respekt for naturen at vi skal ha omsorg for alt liv som vokser og lever i naturen. Vi ønsker å gi barna gode naturopplevelser, som vi håper vil gi dem ønske om å ta vare på naturen senere i livet. Vi ønsker at barna skal få erfaringer med å sanse, nyte og legge merke til mangfoldet i naturen. Vi ønsker å gi dem kunnskap om naturen og nærmiljøet, og erfaringer med miljøvern og det «å trå varsomt» i naturen.


Tilgivelse

For oss betyr tilgivelse å kunne vise raushet nok til å tilgi en annens handling. Alle mennesker gjør feil, og det er lov å feile. Vi ønsker å lære barna at vi kan velge å tilgi andre og å gi andre en ny sjanse. På samme måte skal barna selv få erfare at de får starte opp med blanke ark, etter at de selv har gjort dumme ting. Vi ønsker å være gode rollemodeller ved vise at vi kan tilgi det som har skjedd og gå videre. Alle trenger å få erfare at man kan starte på nytt, samtidig som vi må sette strek over det gamle.


Solidaritet

For oss betyr solidaritet å stå sammen, støtte hverandre og oppleve felleskap. Vi ønsker at barna skal oppleve et godt samhold i barnehagen, at de skal lære å handle hensynsfullt og forståelsesfullt. Vi ønsker at barna skal få erfaringer med å vise respekt, støtte og at vi skal jobbe sammen for felles løsninger og mål. Vi skal også vise omsorg for dem som ikke har det så greit.

Til toppen


Ansatte i Ådalsbruk barnehage

Styrer: Arnhild Blystad
 

Avdeling Brovold

Kjersti Benningstad – pedagogisk leder, kjersti.benningstad@edu.loten.kommune.no

Silje Johannessen – fagarbeider

Tove kroken – fagarbeider

Siw Flyen – assistent

Åse Engemoen – fagarbeider

Steffen Kjærnet - ekstraressurs

 

Avdeling Løkja

Pedagogisk leder: Mona Kristin Asplund, mona.kristin.asplund@loten.kommune.no

Pedagogisk leder: Marit Kristiansen, marit.kristiansen@edu.loten.kommune.no

Åse Nordhaug – fagarbeider

Steffen Kjærnet – ekstraressurs


Til toppen