Velkommen til årsmelding 2014 for Løten kommune!

Innledning av rådmann
Tollef Imsdalen

Alltid i utvikling!
 


Les hele innledningen her

Forord av ordfører
Bente Elin Lilleøkseth

Ordfører Bente Elin Lilleøkseth. Foto: Marius Græsby

Det går godt i Løten!
 


Les hele forordet her

I Løten kommune har vi 25 virksomheter som er fordelt under tjenesteområdene staben, oppvekst, lokalsamfunn og velferd.

Virksomhetenes årsmeldinger

Les vår formelle årsberetning her

Organisasjonen

Resultat Løten kommunes hovedmål:

Nedenfor kan du lese hvilke resultat som er oppnådd i Løten kommune i 2014 relatert til kommunens hovedmål. En del resultater er gjengitt også for 2012 og 2013 for at utviklingen over tid skal komme tydelig til uttrykk. 
For oversikt over den enkelte virksomhets nøkkeltall, vises det til den enkelte virksomhets nøkkelkort. Dette er presentert under den enkelte virksomhets egen presentasjon.

På de 12 hovedmålene er resultatene som følger:

Hva handler det om?

Hva er hovedmålet?

Målbart mål

Resultat

1) Det skal være attraktivt å bli boende og å flytte til Løten

En moderat befolkningsvekst

Kommunen skal i løpet av 2015 passere 7 600 innbyggere

31.12.12: 7 479
31.12.13: 7 546
31.12.14: 7 552

2) Løten skal være attraktiv for unge familier i etableringsfasen

Et økt antall nyfødte

Antall nyfødte i kommunen i løpet av et år skal være mer enn 70

2012: 84 barn
2013: 72 barn
2014: 69 barn

3) Det skal være trygt å vokse opp i Løten

Trygg oppvekst

Barnehagedekning > 100%

2012: 100 %
2013: 100 %
2014: 100 %

4) Skolebarna våre skal ha en trygg og god skolehverdag

Godt læringsmiljø

Elevtilfredshet:
ETI1) > 3,5
Skala 1–5

2012: 4,1
2013: 4,2
2014: 4,3

5) Gode skoler

Godt læringsutbytte

Nasjonale prøver >2 (barneskolene)
Nasjonale prøver og eksamen (U-skolen) >3,2

2013:
- Barneskolene: 1,8
- Ungdomsskolen: 3,1 

2014:4)
- 7.trinn: 49,7
- 8.trinn: 47,3
- 9.trinn: 53,5

6) Brukerne av de kommunale tjenestene skal være godt fornøyde med de tjenestene de får

Tilfredse brukere

Brukertilfredshet
BTI2)> 5.
Skala 1-6

2012: 4,9
2013: Ikke målt
2014: 5,1

7) Løten kommune skal være en god og attraktiv arbeidsplass

God medarbeider­tilfredshet

Medarbeider­tilfredshet
MTI3) > 4,5
Skala 1-6

2011: 4,7
2013: 4,8
2014: Ikke målt

8) Løten kommune skal være en trygg,  trivelig og sunn arbeidsplass

Lavt sjukefravær

Mål 2013: < 7,0 %

2012: 8,6 %
2013: 8,4 %
2014: 7,7 %

9) Det skal være attraktivt å etablere nærings-virksomhet i Løten

Vekst i antall foretak med ansatte

> 170 foretak med ansatte

2012: 180
2013: 197
2014: 198

10) Kommunen skal ta vare på alle ressursene i kommunen på en ”bærekraftig” måte

Samsvar mellom budsjett og regnskap

Netto driftsresultat> 3 %

2012: 8,6 mill, 1,9 %
2013:-4,7 mill, -1,0 %
2014: 6,0 mill, 1,2 %

11) Riktig ressursforvaltning

God økonomistyring

Økonomisk resultat5) på alle ansvar: < 100 % av netto budsjett­ramme

2012: < 100 % på 8 av 30 ansvar
2013: < 100 % på 12 av 30 ansvar
2014: <100 % på 10 av 30 ansvar

12) Bærekraftig ressursforvaltning

Håndterbar gjeld

Netto lånegjeld < 50 % av brutto driftsinntekt

2012: 59 %
2013: 61 %
2014: 65 %

1) ETI: Elevtilfredshetsindeks (skala 1-5)
2) BTI: Brukertilfredshetsindeks (skala 1 -6). Måles annet hvert år.
3) MTI: Medarbeidertilfredshetsindeks (skala 1-6). Måles annet hvert år.
4) Ny skala fra 2014 der 50 er nasjonalt gjennomsnitt for 8.trinn.
5) Resultat før avsetning til og bruk av disposisjonsfond (oppsparte midler)

Til toppen