Benytt anledningen til å stille spørsmål til Ordfører i folkets spørretime. Alle kommunestyremøter i Løten starter med folkets spørretime, om det har kommet inn spørsmål.

Før kommunestyremøter gis inntil 30 min. offentlig spørretid. Dette gjelder ikke i forbindelse med kommunestyrets budsjettmøter. Spørsmål må kun gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Personlige saker og saker som er unntatt offentligheten/underlagt taushetsplikt skal ikke tas opp.


Reglement for offentlig spørretid i Løten kommune (Folkets spørretime) 

Vedtatt i kommunestyremøte den 03.09.2003 sak 0043/03

§ 3 OFFENTLIG SPØRRETID (FOLKETS SPØRRETIME)

a) Folkets spørretime. Hjemmel i K-sak 0078/98. Før kommunestyremøter gis inntil 30 min. offentlig spørretid. Dette gjelder ikke i forbindelse med kommunestyrets budsjettmøter. Spørsmål må kun gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Personlige saker og saker som er unntatt offentligheten/underlagt taushetsplikt skal ikke tas opp.

b) Foreligger ikke innmeldte spørsmål, settes ordinært møte.

c) Formelt bosatte i Løten kommune kan stille spørsmål til kommunestyret ved ordføreren.
Kommunestyremedlemmer - og varamedlemmer kan ikke fremme spørsmål under ”offentlig spørretid”.

d) Ordfører avgjør hvem som skal besvare spørsmålet (-ene).

e) Spørsmål bør fremmes skriftlig 5 virkedager (mandag - fredag) forut for møtet.

f) Spørsmål refereres og besvares primært av ordfører – jfr pkt d) ovenfor.

g) Spørreren kan stille tilleggsspørsmål til innmeldt spørsmål.

h) Spørsmål som ikke kan besvares – besvares i neste møte, evt. ved skriftlig besvarelse.

i) Spørretid: Spørrer: inntil 3 min. til å fremme spørsmålet. Ordfører: inntil 5 min. til besvarelse. Påfølgende replikkordskifte: inntil 1 min.

j) Spørsmål til administrasjonen fremmes skriftlig, eller muntlig, til Løten kommune ved rådmannen som besvarer disse utenom kommunestyrets møter.