Om tjenesten
Kort beskrivelse Regler for skoleskyss i Løten kommune, for grunnskoleelever (1.-10. klasse).

Målgruppe
Grunnskoleelever
Kriterier/vilkår Organisering:
Fylkeskommunen har ansvar for å organisere skoleskyssen.(Opplæringsloven §13-4.) Det skjer gjennom selskapet Hedmark Trafikk. Foreldrene søker om skyss på skjema som de får fra skolene. Selskapet behandler foreldrenes søknader om skoleskyss for elevene i henhold til nasjonale regler. Kommunen behandler skyssøknader etter kommunale regler.
Rådmannen avgjør skyssaker i kommunen.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til Løten kommune
Postboks 113
2341 LØTEN
Att: Løten Ungdomsskole v/sekretær, skoleskyss: Anne Engelund, Tlf. 62 56 42 33
Saksbehandlingstid Saksbehandlingstiden reguleres av Forvaltningsloven (innen 3 uker)
Klagemulighet Foreldre som får avslag på skyssøknad, har klagerett.
Frist: Klage må fremlegges innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Klage sendes til kommunen ved rådmannen. Hvis klageren gis medhold, får søkeren svar straks. Ved avslag på klage sendes klagen videre til Fylkesmannen, som er øverste klageinstans i slike saker.
Klagemuligheter andre
Annen informasjon

Nasjonale regler:

 • Elever i 1. klasse har rett til skyss når avstanden mellom hjem og skole er større enn 2 km. (Opplæringsloven §7-1.)
 • Elever i 2.-10.-klasse har rett til skyss når avstanden mellom hjem og skole er større enn 4 km.(Opplæringsloven §7-1.)
 • Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig sjukdom/skade har behov for skyss, har rett til det uavhengig av veglengde. (Opplæringsloven §7-3.)
 • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg har rett til skyss uavhengig av veglengda. (Opplæringsloven §7-1.)

Kommunale regler:
(Enstemmig vedtatt i kommunestyret den 03.03.04. med endring vedtatt i driftsutvalget den 28.11.06 og i Driftsutvalget 12.02.2013. Trafikksikkerhetsplan med endring av kommunale regler enstemmig vedtatt i kommunestyret den 09.09.15)

 • Elever som har skoleveg langs usikret riksveg, får i utgangspunktet gratis skoleskyss.

Elever i 2. - 4. klasse får gratis skoleskyss når de har skoleveg langs strekningen:

 • F.v. 153 nord for innkjøring til Lund gård
 • F.v. 168 Myklegard – Vea
 • F.v. 165/220 Vealund – Klæpa bruk
 • F.v. 220 sør for Ilseng gård

Elever i 2. - 7. klasse får gratis skoleskyss når de har skoleveg langs strekningen:

 • F.v. 116 vest for Nordengkrysset

Elever i 2. - 10. klasse får gratis skoleskyss når de har skoleveg langs strekningen:

 • F.v. 166 øst, fra Berg vestre og til krysset Vea

Elever i 5. - 7. klasse får gratis skoleskyss når de har skoleveg langs strekningen:

 • F.v. 116 vest for Haukstadkrysset i perioden 01.11.-31.03.
 • F.v. 165/220 Vealund - Klæpa bruk i perioden 01.11.-31.03.
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2016-01-14