Til tross for store omstillinger i 2004 og 2005, og med det gode økonomiske resultatet i 2006 gikk Løten kommune inn i 2007 med stramme økonomiske rammer. De stramme driftsrammene har flere forklaringer; lavere skatteinntekter enn gjennomsnittet for landet for øvrig, Løten kommune mottar betydelig lavere overføringer over statsbudsjettet enn gjennomsnittskommunen og de kraftige investeringene gjort de seneste årene.

Det viste seg tidlig i året at marginene var små og det ble oppfordret fra rådmannens hold om innstramminger i form av ansettelsesstopp, innkjøpsstopp og nye omstillingstiltak ble utredet.

 

2007 var på mange måter et krevende år, men kommunen har nå tilpasset virksomheten til nye rammer og nye utfordringer. Selv om det økonomiske resultatet til slutt ble tilfredsstillende, står kommunen ovenfor store utfordringer når målet er gode oppvekstvilkår, forutsigbare velferdsordninger og et velfungerende lokalsamfunn.

I årsmeldingen for 2007 kan du lese mer om dette.