Statutter

§1
Dette legatet bærer navnet: Legat for ungdom under utdanning hjemmehørende i Løten. Legatet er blitt til ved omdanning av Løten Barnehjems fond som legatet har fått sine midler fra.

§2
Legatets grunnkapital er på 200 000 kroner. 10% av avkastningen hvert år legges til grunnkapitalen. Grunnkapitalen er urørlig. Den forvaltes slik at den ikke forringes samtidig som den gir mest mulig avkastning. 

§3
Styret for legatet består av et medlem oppnevnt av Løten kommunestyre – oppnevnelsen gjelder for valgperioden – og rektor ved ungdomsskolen i Løten og soknepresten i Løten. Styret konstituerer seg selv. Styret velger forretningsfører som får en passende godtgjørelse.

§4
Avkastningen av legatet – etter at nødvendige utgifter er dekket – deles ut hvert år til ungdom i Løten som holder på med yrkesutdanning etter videregående skole. Utdelingen kunngjøres i lokalpressen 1. september, søknadsfrist 1. oktober, utdeles 1. november. Styret avgjør hvilke søknader som skal innvilges og bestemmer beløpets størrelse. Søkerne legger fram papirer som viser hvilken utdanning de har hatt og hvilken de holder på med. Ved utdelingen legges vekt på at søkerne vil gjennomføre sin utdanning og at den vil føre til et resultat. Styret utarbeider et søknadsskjema til bruk for søkerne. Tilskudd fra legatet gis til bruk for søkerne. Tilskudd fra legatet gis fortrinnsvis en gang. Dersom avkastningen eller deler av denne ikke deles ut et år legges det til avkastningen neste år.

Søknadsskjema