Kommunestyret i Løten vedtok 19. desember budsjettet for 2009. Kommunsetyret vedtok blant annet en økning i rammen til kulturformål, fysioterapi og skolebøker utover rådmannens budsjettforslag.

I økonomiplanperioden 2009-2012 vil Løten kommune investere nesten 30 mill (hvorav ca halvparten finansieres med låneopptak).

Dette er noen av investeringene som gjøres i denne perioden:

 • Generalplan veger
 • Boliger funksjonshemmede og sosialt vanskeligstilte 
 • Utbygging av sentralidrettsanlegget  
 • Oppussing av kunst- og håndverksavdelingen og utearealene på Løten ungdomsskole

Nye betalingssatser:

De generelle betalingssatsene økes med ca. 5%
Betalingssatser for SFO øker med 8%

Korreksjon av budsjettet i januar 2009

I tillegg legges det opp til korreksjon av Budsjett for 2009 i januar 2009 for eventuelle budsjettjusteringer som måtte  følge av den endelige budsjettbehandlingen i Stortinget.

Utviklingsområder

 

Kommunestyret prioriterer de utviklingsområder som er foreslått av rådmannen med følgende

tillegg:

 • Skolefritidsordning. Utvikling av tilbudet i tråd med sannsynlig etterspørselsutvikling, mulighetsbeskrivelse for hva SFO kan gi av tilbud (for eksempel kulturskole, idrettsskole
 • Universell utforming i Løten
  • Kartlegging av mangler
  • Forslag til tiltak
  • Utredning av kostnader
  • Tidsplan
 •  Profilering av Løten. Sak fremmes angående tiltak på:
  • Oppmerksomhet til nyfødte/adopterte
  • Velkommen hjem-tiltak

Rådmannen fremmer egen sak i januar 2009 om framdriften.

Les hele Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 her