Medlemmer i rådet for valgperioden 2019-2023:

Politisk valgte:

Velges i kommunestyret 27. november 2019.


Representant for funksjonshemmede over 18 år:

Foreldrerepresentant for funksjonshemmede barn:

Mental Helse, Løten:

Representanter fra organisasjoner til funksjonshemmede i Løten:

(Løten Handikaplag)
Grethe Harder (LHL)

Foreldrerepresentant for funksjonshemmede barn/unge (oppdateres)

Sekretær og to andre representanter fra administrasjonen (oppdateres).


Rådets mandat

Rådet skal ivareta alle grupper funksjonshemmedes interesser i Løten kommune og drøfte saker som er viktige for funksjonshemmede.

Rådet skal orienteres om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen. Virksomhetene i kommunen samarbeider fast med rådet om de sakene de skal ha til behandling og som angår funksjonshemmede spesielt.

Rådet kan selv ta opp saker de mener er viktig for funksjonshemmede i Løten. Rådet skal være rådgivende organ for både politiske- og administrative myndigheter.