Medlemmer i rådet for valgperioden 2015-2019:

Politisk vagte:
Repr: Åse Høiby Bråthen (AP), leder    
-Vara: Laila Jenssveen (AP)

Repr: Else Bjørke (SP), nestleder                        
-Vara: Helle Jordbræk (FrP)

Repr. for funksjonshemmede over 18 år:
Foreldrerepr. for funksjonshemmede barn:
Mental Helse, Løten:

Representanter fra organisasjoner til funksjonshemmede i Løten:
(Løten Handikaplag)
Grethe Harder (LHL)


Foreldrerepresentant for funksjonshemmede barn/unge (oppdateres)
Sekretær og to andre representanter fra administrasjonen (oppdateres).

Rådet har slikt mandat:
Rådet skal ivareta alle grupper funksjonshemmedes interesser i Løten kommune og drøfte saker som er viktige for funksjonshemmede. Rådet skal orienteres om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen. Virksomhetene i kommunen samarbeider fast med rådet om de sakene de skal ha til behandling og som angår funksjonshemmede spesielt. Rådet kan selv ta opp saker de mener er viktig for funksjonshemmede i Løten. Rådet skal være rådgivende organ for både politiske- og administrative myndigheter.