Om tjenesten
Kort beskrivelse Tjeneste for mennesker som har psykiske lidelser. Innholdet i tjenesten kan være samtaler for å sortere tanker og følelser, veiledning og hjelp til å finne relevante tilbud, hjelp til å etablere kontakt og samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser.
Målgruppe
Personer over 18 år som har behov for hjelp når livet er vanskelig å håndtere
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknaden sendes til Tildelingsteamet
Sykehusveien 10
2340 Løten
Saksbehandlingstid Det blir gitt et skriftlig svar om vurderingssamtale innen 3 måneder etter mottatt henvendelse.
Klagemulighet Vedtaket kan påklages iht. Lov om helsetjenester i kommunene etter §2-4. Klageinstansen er kommunens lokale klagenemnd, om nemnda ikke gir klager medhold, oversendes saken til Fylkesmannen i Hedmark for endelig klagebehandling. Klagefristen er 3 uker fra søker ble gjort kjent med vedtaket. Eventuell klage sendes virksomhetsleder BRA
Annen informasjon

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Kontakt Tildelingsteamet:
Tlf: 416 91 889 (hverdager kl. 08:00 – 15:00)
E-post: tildelingsteam@loten.kommune.no
NB! Ikke send søknad eller personsensitive opplysninger i mailen.

Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Løten Helsetun, Sykehusvegen 10
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2021-05-10