Statutter

§ 1.
Legatet er av enkefru Tolline Thorud gitt Løten menighetsråd til fordel for trengende vanføre innen Løten bygd og opprettet til minne om hennes mann gårdbruker Johan Thorud.

§ 2.
Legatet skal bære navnet "Johan Thoruds minne". Det skal bestyres av et styre, hvis medlemmer skal være: sogneprest i Løten, banksjef Evenrud så lenge han vil påta seg vervet og deretter en representant utpekt av Løten menighetsråd. Fru Tolline Thorud har så lenge hun ønsker det rett til å sitte i styret. Når fru Thorud ikke lenger er medlem av styret skal Østlandske vanførelag utpeke det tredje styremedlem som også må bo i Løten. Styret velger selv sin formann.

§ 3.
Legatets grunnfond, gitt av fru Tolline Thorud den 8. september 1941 er 10 - ti - aksjebrev a kr 1000,- i Borregaard. Legatkapitalen må ikke angripes, men aksjene kan avhendes og midlene anbringes på annen måte (se § 4). Bestyrelsen fastsetter legatporsjonenes størrelse og antall i det avkastningen utbetales før og helst på 9. oktober hvert år. Midler deles ikke ut før legatkapitalen utenom de 10 beholdte aksjer er kommet opp i kr 200 000,-. Hvert år legges 10% av avkastningen til legatkapitalen. Hvis et år ikke hele avkastningen blir utbetalt skal den legges til kapitalen.

§ 4.
Legatkapitalen blir å anbringe og forvalte på den måte som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt, likesom legatet skal være undergitt den kontroll og regnskapsrevisjon som til enhver tid er bestemt for offentlige stiftelser.

Løten, den 25.06.1990

Søknadsskjema