Vedtekter

Etter vedtak av Fylkesmannen i Hedmark 040701:

  1. Thora og Emil Hovins legat endres til: T. og E. Hovins og H. Hansens legat.
  2. Legatkapitalen heves med kroner 7 000,- til kroner 107 000,-. Hvert år legges 10% av avkastningen til legatkapitalen.
  3. Legatet bestyres av ordføreren, soknepresten og lensmannen i Løten. Styret velger hvert år formann, nestformann og kan anta kass./sekr. med årlig godtgjørelse.
  4. Avkastningen av legatets midler skal - etter at administrasjonsutgifter er dekket – tilfalle eldre i Løten og utdeles i desember etter forutgående kunngjøring. 7% av avkastningen bør forbeholdes enslige. Søknad skal sendes på eget skjema innen 30. november hvert år. Det skal ikke være til hinder at utdelingen ikke finner sted hvert år.
  5. Legatets anvendelse kontrolleres av det offentlige, således som for offentlige stiftelsers midler bestemt. Regnskapet skal innen utgangen av juni måned året etter regnskapets slutt sendes til Fylkesmannen. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning sendes Regnskapsregisteret innen den 1. august.