Reglement/retningslinjer for samarbeidsutvalg. Dette er regulert gjennom politisk delegeringsreglement. 
Sist vedtatt av kommunestyret 19.10.2016

1.8.2. Samarbeidsutvalg

(Fra delegeringsreglementet vedtatt av kommunestyret 19.10.2016)

Samarbeidsutvalg knyttet til tjenesteområder er bredt sammensatte forum for kommunikasjon og samhandling. Samarbeidsutvalgene kan be om informasjon, avgi uttalelser og fungere som høringspart ved saker som er til behandling. Utvalget har ikke egne oppgaver, ansvar eller myndighet.

Samarbeidsutvalgene er vesentlige bidragsytere på vegne av kommunens brukere / innbyggere når det gjelder tilbakemelding om service og kvalitet og utvikling av kommunale tjenester.