Om tjenesten
Gebyrer, avgifter osv
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknaden sendes til Sendes digitalt:

Utfylte skjema kan sendes digitalt i en sikker løsning (edialog):
https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/964950679

Eller på papir til postadressen:
Løten kommune
Postboks 113
2341 LØTEN


Annen informasjon

Innsending digitalt av dokumenter/utfylte skjema til Løten kommune:

  • Utfylte skjema kan sendes digitalt: Send som vedlegg via sikker digital post her


Rutiner for oppmålingssaker

Rutinebeskrivelsen er generell og passer på alle saker som oppmålingsavdelingen håndterer.
Løten kommune blir fra 1/1-2010 lokal matrikkelmyndighet og får nå ansvaret for oppdatering av eiendomsdata, adresser og bygninger.
Oppmålingssaker starter alltid ved at hjemmelshaver (den som grunnboka utpeker) rekvirerer en oppmålingsforretning. Hjemmelshaveropplysninger sjekkes mot grunnboka.


Etablering av ny eiendom

Saken sjekkes deretter mot gjeldende planer som er vedtatt, i all hovedsak arealdelen av kommuneplanen. Hvis omsøkte areal av rekvirerende eiendom ligger i et LNFR område skal landbruksmyndighetene uttale seg i saken i form av et vedtak. Hvis landbruksmyndighetenes vedtak er negativt avsluttes saken. Klagebehandling skjer i henhold til jordlovens bestemmelser.

Ved positivt vedtak fra landbruksmyndighetene kommer saken til plan og bygningsmyndigheten som saksbehandler saken i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Krav til vei, vann, avløp må tilfredsstilles. Hvis saken gjelder en omdisponering fra LNF til boligformål oppfattes saken som en dispensasjon og behandles i h.h.t plan- og bygningslovens kap 19. Dispensasjoner skal høres i forhold til statlige fagmyndigheter slik som Fylkeskommunen, Fylkesmann, Statens vegvesen mv. Slike saker er krevende tidsmessig og søker bør beregne god tid. Utfallet i slike saker er uvisst. En eventuell klagebehandling skjer i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Endelig vedtak sendes rekvirent og samtidig starter saken i forhold til matrikkelloven.

Ved positivt vedtak innkaller landmåler partene til en oppmålingsforretning hvor grensene for den nye eiendommen fastsettes. Partene undertegner i protokollen og ved sin underskrift godkjennes tomtas grenser. På bakgrunn av oppmålingsforretningen blir de nye grensene målt, tomta blir beregnet og det utstedes en melding som tinglyses. Ved etablering av nye grenser som krever tillatelse fra offentlig myndighet har landmåler en sentral rolle. Landmåler opptrer på vegne av jordlovmyndigheten og bygningsmyndigheten og kan i praksis ta beslutning på utformingen av den nye eiendommen. Produktet fra oppmålingsforretningen er et matrikkelbrev som sendes rekvirent. Etter at saken er ferdig utstedes faktura i h.h.t gebyrregulativet.


Oppmålingsforretning over eksisterende grenser

Oppmålingsforretning over eksisterende grenser hvor det er en tvist mellom to eller flere naboer har en spesiell rutine. Grunneier har ansvaret for sine grenser og kan når som helst inngå avtaler med sine naboer om å endre dette. Hva som er etablering av ny grense eller rekonstruksjon av en gammel grense kan være en vanskelig avveining. Landmåler har i utgangspunktet ingen myndighet til å avgjøre grensetvister. I slike tilfeller må landmåler megle partene til enighet som bekreftes ved en skriftlig avtale i oppmålingsforretningsprotokollen. Hvis ikke enighet oppnås har landmåler / matrikkelmyndighet ingen mulighet for videre prosess. Om noen av partene ønsker å løse saken må de selv bringe den videre til rettsapparatet ved stevning for de ordinære domstolene.


Innløsning av festetomter

I den seinere tida har innløsning av tomtefester økt betydelig i volum som følge av statens salg til de enkelte boligeiere. I prinsippet er dette oppmålingsforretning hvor Staten v / Opplysningsvesenets Fond og Statskog SF er rekvirent. Formålet er å omgjøre tidligere festede tomter til eide tomter. I praksis skjer dette ved at rekvisisjonene saksbehandles i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser hvor det utstedes et delingsvedtak. På bakgrunn av dette gjennomføres oppmålingsforretning på ordinær måte slik som beskrevet under ”etablering av ny eiendom”.

 

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf. 62 56 40 00
Besøksadresse Kildevegen 1, 2340 LØTEN
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2021-04-22