Om tjenesten
Kort beskrivelse Helsestasjon for eldre:
Målgruppe: Innbyggere i Løten fra 65 år og oppover.
(Se flere detaljer lenger ned).

Hesesøster for eldre:
Målgruppe: Innbyggere i Løten fra 77 år og oppover.
(Se flere detaljer lenger ned).

Kontakt-informasjon:
Helsesøster for eldre:
Tlf. 62 56 41 35/ 476 84 314

Målgruppe
Hjemmeboende eldre fra 65 år i Løten Kommune.
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknaden sendes til Løten Kommune
Sykehusveien 10
2340 Løten
Annen informasjon

Helsestasjon for eldre:

Målgruppen er innbyggere i Løten kommune fra 65 år og oppover. Målet er å bedre helsa og levevaner for våre innbyggere. Dette er et lavterskeltilbud med helsesamtale, trenings- og kurstilbud. 
Helsestasjonens oppgave er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid, og er et sted å henvende seg når det oppstår et behov for rådgivning og veildning. Det er et supplement til kommunens øvrige helsetjeneste og omsorgstjeneste. 
Oppgaver som skal ivaretas av fastlege og hjemmesykepleie utføres ikke her.

 • Tilbudet er gratis
 • Du skal ikke søke om å benytte deg av tilbudet.

Vi tilbyr samtaler rundt disse temaene: 

 • Generell rådgivning og veiledningssamtaler for forebygging av helseplager
 • Helsesamtaler knyttet til mindre alvorlige helseproblemer
 • Hjelp til å takle utfordringer knyttet til egen livssituasjon
 • Bolig- tilrettelegging og forebygging
 • Forebygging av fallulykker
 • Veiledning ved behov for hjelpemidler
 • Veiledning om kosthold
 • Samtale og veiledning om sosiale forhold og nettverksbygging
 • Informasjon om øvrige kommunale tjenester, og hjelp med henvisning og søknad.
   

Helsestasjon for eldre er åpen annenhver tirsdag (partallsuker) kl. 13.30-15.30.
Sted: Frivilligsentralen i Løten.

Temaer: Psykisk helse, aktivitet, legemidler, alkohol, brannvern, oversikt over tilbud, frivillighetsarbeid, tannhelse, balanse, hørsel, syn, velferdsteknologi etc.


Helsesøster for eldre

Målgruppen i Løten er fortrinnsvis alle 77-åringer, som får skriftlig tilbud om en forebyggende helsesamtale. Etter en uke ringer helsesøster og avtaler tidspunkt med den eldre dersom en ønsker samtale. (Det vil bli satt av rikelig tid). 
Hensikten er å etablere god kontakt så den eldre senere kan henvende seg, eventuelt få oppfølging av helsesøster hvis behov. 
Samtalen bygges rundt et registreringskort, og den eldres fysiske og psykiske helse blir observert. Den eldre får også hjelp til å skrive eventuelle henvisninger, om behov.

Registreringskortets innhold for helsesamtalen: 

 • Forebyggende hjemmebesøk, fortrinnsvis for 77-åringer
 • Informere om den enkeltes ansvar for egen helse
 • Informere om aktuelle stønadsordninger, og eventuelt tilby hjelp til utfylling av skjemaer ved behov
 • Kartlegge den eldres evne til å klare seg selv
 • Vurdere tiltak for å bedre funksjonsevnen, for eksempel fall- og ulykkesforebygging, eventuelt henvise til ergo- og fysioterapeut
 • Vurdere om boligen er funksjonell
 • Kartlegge den eldres sosiale nettverk, spesielt i forhold til ensomhet og eventuelle tiltak her
 • Observere den eldres fysiske og psykiske helsetilstand
 • Kartlegge mønster for legekontakt og medikamentbruk
 • Få klarhet i den eldres syn og hørsel gjennom samtalen, og eventuelt henvise til fastlege, optiker og/ eller hørseltest
 • Vurdere den eldres kosthold og gi eventuelle råd og veiledning
 • Opplyse om kommunens og de frivilliges tilbud til eldre
 • Informere om tilbudet Helsestasjon for eldre (se over). Helsesøster vil her være tilgjengelig for det den eldre har behov for.


Kognitiv terapi

Kognitiv terapi blir nå også tilbudt til eldre hjemmeboende i Løten kommune, som føler seg nedstemt eller har en lettere depresjon. 

Helsesøster for eldre må få en henvisning før den eldre får tilbud om kognitiv terapi. Den eldre og terapeut drøfter muligheten for ulike handle- og tenkemåter. 
Kognitiv terapi handler om å lære ferdigheter og å oppnå mål. Den eldre skal støttes i å mestre sine livsproblemer, og å få hjelp til å endre uhensiktsmessig adferd og tankemønstre som er forbundet med problemene og kanskje har bidratt til dem. 

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Helsesøster for eldre:
Tlf. 62 56 41 35/ 476 84 314
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Løten Helsetun, Sykehusvegen 10 (Inngang under-etasjen)
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2017-03-08