Om tjenesten
Kort beskrivelse Gjelder personer som etter skade, operasjoner, sykdom o.l. kan få en lettere hverdag ved hjelp av tekniske hjelpemidler. Kommunen og staten, gjennom Hjelpemiddelsentralen, har et delt ansvar for utlån av tekniske hjelpemidler. Hovedskillet går på korttidsutlån og varig utlån (over 2 år) av hjelpemidler.
Kriterier/vilkår Personer som har varig og vesentlig redusert funksjonsevne p.g.a. sykdom, skade eller lyte, kan få låne hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen. For syn og hørsel er det et krav at bruker er medisinsk utredet. For å få stønad til synshjelpemidler må bruker være å anse som svaksynt.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) Korttidsutlån:
Ved behov for hjelpemidler for en kortere periode er det nok med en skriftlig eller muntlig henvendelse til kommunalt hjelpemiddellager på Løten Helsetun..

Varig behov:
Henvendelse til ergoterapeuter ved distriktene.
Søknadsfrist Kan søkes hele året.
Søknaden sendes til Løten helsetun, Sykehusvegen 10, 2340 LØTEN
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret tlf. 62 56 40 00
Ansvarlig enhet
Hjemmebasert omsorg
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2015-06-15