Om tjenesten
Kort beskrivelse Tjenesten for funksjonshemmede gir tilbud til barn og voksne – etter Lov om sosiale tjenester, §4.2, 4.3. og kap 4 A.
Målet er at alle, uansett funksjonsnivå, skal kunne ha en hverdag med god livskvalitet. Kommunens tiltak skal tilrettelegges ut i fra den enkeltes behov.
Målgruppe
Barn, unge og voksne med bistandsbehov.
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til Søknad om tjenester etter Lov om sosiale tjenester §§ 4-1, 4-2 og 4-3 sendes til:

Løten kommune
Postboks 113
2341 LØTEN

Søknaden behandles av konsulent for funksjonshemmede ved Helse- og Familietjenesten og avdeling Bolig, Rehabilitering og Aktivitet.
Saksbehandlingstid Søknad om tjenester etter Lov om sosiale tjenester §§ 4-1, 4-2 og 4-3 følger Forvaltningslovens og Lov om sosiale tjenester sine regler om saksbehandlingstid.
Klagemulighet Klage ved avslag på tjenester etter ovennevnte lovverk rettes til:

Løten kommune
Postboks 113
2341 LØTEN

Dersom vedtaket ikke blir omgjort, blir saken oversendt endelig klageinstans. Klageinstans vedrørende tjenestetilbudet er Fylkesmannen i Hedmark. Klagefristen er tre uker fra søker er kjent med vedtaket.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Løten Helsetun, tlf. 62 56 41 01
Besøksadresse Løten Helsetun, Sykehusveien 10
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2012-08-14