Om tjenesten
Kort beskrivelse En viktig rettighet er retten til å få utarbeidet en individuell plan.
Planen skal lette koordineringen av helse- og/eller sosialtjenester for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.

Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for å følge opp deg som bruker.
Det er en klar forutsetning at du som bruker skal medvirke når en slik plan lages.

Se lenger ned for hvordan dette samspillet gjøres og link til den digitale plattformen.
Målgruppe
Personer som trenger koordinerte tjenester.
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Meldinger/ henvendelse behandles fortløpende.
Søknaden sendes til Søknaden sendes til:

Tildelingsteamet
Sykehusvegen 10, 2340 LØTEN

Annen informasjon

Vi benytter det web-baserte verktøyet DIPS Samspill til arbeidet med individuell plan og hvor bruker selv kan logge inn i sin egen plan og delta i utformingen av denne. DIPS Samspill gjør det også mulig for alle som er involvert og registret i den enkeltes plan å kommunisere direkte både med bruker og de andre deltagerne som er registrert i planen på en sikker måte. 

Påloggingsadresse DIPS Samspill:

https://samspill.dips.no/Loten


 
 

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Hjemmebaserte tjenester og Barn, ungdom og familie
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2021-05-10