Betalingssatser justeres av Kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember hvert år. Se kostnadsendringene her.

Se også:
Se også priser og betaling 

Priser A- Å

2.2 Løten arbeids- og opplæringssenter- Løten ved og service

Per semester20162017
Norskopplæring arbeidsinnvandrere40004000
Betaling for transport av brukere fra LAOS (Løten Arbeids- og Opplæringssenter),
per semester inntil
19401990
Elever uten rett til gratis norskopplæring - norskprøve muntlig og skriftlig pr. stk. 600
Statsborgerskapsprøve 600


2.3 Hjemmehjelp og vaktmestertjeneste - inntektsbasert betaling

Inntekt

20162017
Dersom husstandens samlede inntekt er under 2G følges forskrift om egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester, sats 190 kroner per måned i 2017
  
Timesats - inntekt over 2 G190210
Maksimumssats - inntekt over 2 G 750
Maksimumssats - inntekt 3 - 4 G 1 450
Maksimumssats - inntekt over 4 G 2 250
Inntekt = husstandens samlede nettoinntekt og eventuell hjelpestønad til hjelp i hjemmet, før særfradrag, ved siste skatteligning. 

G = Folketrygdens grunnbeløp

Betaling for mat i bosenter

                             20162017
Frokost        2829
Middag6668
Aftens2829


2.4. Løten helsetun

Oppholdsbetaling følger maksimalsatsene fastsatt i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon. 
Det kan gis fradrag for enkelte utgifter til egen bolig i inntil seks måneder fra langtidsoppholdet starter. 

Middagsutbringelse
 20162017
Middag med dessert7981

Trygghetsalarm
 20162017
Per måned                    350360
Trygghetsalarm med GSM-kort375384

Trygdeboliger, bofelleskap, utleieboliger og serviceleiligheter: 
Husleien justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen.

Kommunale eiendomsavgifter (vann, kloakk, renovasjon, feiing) inkludert i husleien. Kommunen beregner avgiftene etter størrelse på leiligheten etter selvkostprinsippene for disse tjenestene. Avgiftene fordeles på årets 12 måneder og legges til den indeksregulerte husleien.