Løten kommune har utarbeidet ny helse- og omsorgsplan for perioden 2012 – 2025.

Planens klargjør hvilke utfordringer Løten kommune står overfor og hvilke tiltak som må iverksettes på kort og lengre sikt for å møte disse utfordringene.

Løten kommune er en av deltakerne i Hamarregionen, og er med i et samarbeidsprosjekt rundt innføringen av Samhandlingsreformen. Vedtak om felles løsninger er inarbeidet i planen.

Kommunens ideologi er at alle som bor eller oppholder seg i kommunen får nødvendig helsehjelp. Med nødvendig helsehjelp menes blant annet at alle som søker om en tjeneste vil få sin søknad individuelt behandlet. Våre tjenester skal ytes etter beste effektive omsorgsnivå, (BEON- prinsippet).

Bilde: Forside helse- og omsorgsplanLøten kommune har som mål at tjenestene skal ytes med stor vekt på de forholdene som er viktige for den enkelte brukeren. Det betyr stikkordsmessig at følgende hensyn alltid skal styre utøvelsen av tjenestene: Forutsigbarhet, medvirkning, respekt og verdighet, avklarte forventninger, trygghet, informasjon og kommunikasjon.
Det er lagt spesielt vekt på eldre i planen.

 Last ned Helse- og omsorgsplan for Løten kommune

Oversikt over tiltak i Helse- og omsorgsplanen for Løten kommune


Delplan demens - Løten kommune

Forskning viser at det finnes 70000 eldre personer med demens i Norge i dag. Prognosene frem til 2050 tilsier at det vil bli mer enn dobbelt så mange eldre personer over 65 år sammenlignet med i dag, og antallet personer 80 år og eldre vil stige fra 200 000 til 500 000. Det vil si at vi i 2050 vil ha mer enn 160 000 personer med demens i Norge.

Minst halvparten av alle personer med demens, ca. 30 000 personer, bor i eget hjem. Frem til år 2020 vil antallet øke til om lag 40 000. De fleste vil være avhengige av tilrettelagte omsorgstjenester. Det er et mål at alle skal gis mulighet for å bo hjemme lengst mulig og motta individuelt tilrettelagte tjenester. En forutsetning for dette er at kommunene har tilstrekkelig avlastnings- og dagtilbud.

Demensplan 2015 har fem hovedstrategier for å møte framtidas omsorgsutfordringer;

•    Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging.
•    Kapasitetsvekst og kompetanseheving
•    Bedre samhandling og medisinsk oppfølging
•    Aktiv omsorg
•    Partnerskap med familie og lokalsamfunn.

Bilde: Forside delplan DemensLøten kommune har utarbeidet en delplan til Helse- og omsorgsplanen vedrørende Demens. Demensplanen utarbeides som følge av kvalitetsavtalen som er inngått mellom Regjeringen og KS og som skal bidra til at demensutfordringene blir satt på dagsorden som en del av kommunenes ordinære planarbeid

 Last ned Delplan demens - Løten kommune