Hva omfatter tjenesten:

Langtidsopphold i institusjon er et heldøgns botilbud.

Hvem kan få tjenesten:

 • Pasienter som etter faglig vurdering har behov for pleie, omsorg, medisinsk behandling, som ikke kan ivaretas i hjemmet eller på lavere omsorgsnivå.

Sykehjemstilbudet er loveregulert og omfatter blant annet:

 • Hjelp til å dekke grunnleggende behov etter hva hver og en har behov for
 • Alle måltider
 • Medisiner og medisinske forbruksvarer
 • Fysioterapi og ergoterapi ved behov
 • Medisinsk oppfølging og behandling av sykehjemslegen
 • Mulighet for sosialt samvær og å delta på sosiale aktiviteter

Følgende yrkesgrupper/tjenester er knyttet opp mot enheten:

 • Assistent
 • Ergoterapeut
 • Fagarbeider
 • Fysioterapeut
 • Sykehjemslege
 • Sykepleier

Pris:

Oppholdsbetaling følger reglene fastsatt i forskrift fra Sosialdepartementet. Betalingen fastsettes ut i fra inntekt. Av folketrygdens grunnbeløp (1G) fratrukket et fribeløp på kroner 6 800,- (i 2014) betales 75 prosent av inntekten. Deretter betales 85 prosent av inntekter utover dette. Betalingen skjer ved overføring av trygdeytelser fra Folketrygden. 

Saksbehandling, frister og klageadgang:

 • Det søkes på kommunens søknadsskjema og det vil komme svar på at søknaden er mottatt. Søknaden blir behandlet innen en måned og vedtak blir tilsendt. 
 • Ved klage på vedtaket, er klagefristen tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes styrer ved Løten Helsetun.