Hva omfatter tjenesten:
Avlastningsopphold i institusjon er et tidsavgrenset botilbud.

Hvem kan få tjenesten:

 • Avlastningsopphold tilbys for å avlaste pårørende som i hverdagen har opfattende/særlig tyngende omsorgsoppgaver.
 • Avlastning skal gjøre det mulig for pårørende å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosialt nettverk og ha mulighet for nødvendig og regelmessig fritid.

Sykehjemstilbudet er loveregulert og omfatter blant annet:

 • Hjelp til å dekke grunnleggende behov etter hva hver og en har behov for
 • Alle måltider
 • Medisiner og medisinske forbruksvarer
 • Fysioterapi og ergoterapi ved behov
 • Medisinsk oppfølging og behandling av sykehjemslegen
 • Mulighet for sosialt samvær og å delta på sosiale aktiviteter

Følgende yrkesgrupper/tjenester er knyttet opp mot enheten:

 • Assistent
 • Ergoterapeut
 • Fagarbeider
 • Fysioterapeut
 • Sykehjemslege
 • Sykepleier

Pris:
Etter Forskrift til lov om sosiale tjenester av 02.12.92, § 8-2 er avlastningsopphold gratis.

Saksbehandling, frister og klageadgang:

 • Det søkes på kommunens søknadsskjema og det vil komme svar på at søknaden er mottatt. Søknaden blir behandlet innen en måned og vedtak blir tilsendt. 
 • Ved klage på vedtaket, er klagefristen tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes styrer ved Løten Helsetun.