Tett tank for avløpsvannKommunen har avtale med Septiktømming:
Arnkværn Miljø og renovasjon: Tlf. 62 35 50 00

Det er innført tvungen tømming av alle private avløpsanlegg i kommunen. Alle tette tanker for avløpsvann som ikke er tømt i 2012, vil tømmes fortløpende og uoppfordret i november og desember. Fra 2013 vil tømming av minirenseanlegg inngå i den kommunale tømmeordningen.

Det er innført tvungen tømming av alle private avløpsanlegg i kommunen jf. forskrift om tvungen tømming av mindre avløpsanlegg § 3. Tømming av tette tanker skal primært skje etter bestilling direkte fra bruker til renovatør. Alle tette tanker skal tømmes årlig. Det betyr at tette tanker som ikke er tømt pr. 1. november, vil bli tømt fortløpende og uoppfordret i løpet av november-desember i inneværende år.

Til orientering tømmes tette tanker som er fulle samtidig med tømming av slamavskiller på en eiendom. En tank regnes som full når avløpsvannet når opp til innløpet i kummen.

Fra 2013 vil tømming av minirenseanlegg inngå i den kommunale tømmeordningen. Husstander med slikt anlegg vil få skriftlig informasjon om ordningen. Alle minirenseanlegg skal ha serviceavtale med leverandøren av anlegget. Det er ikke endret selv om det er inført kommunal tømmeordning.

Gebyrer for tømming framgår av kommunens gebyrregulativ. Det vedtas årlig av kommunestyret. Nye gebyrer for tømming av minirenseanlegg vil bli lagt ut på kommunens internett sider så snart de er vedtatt.