Kommunestyret i Løten vedtok den 14. desember 2012 budsjett for neste år, og økonomiplan for de neste fire årene. Kommunestyret har vedtatt budsjettet for 2013.  Drifts- og aktivitetsnivået videreføres i all hovedsak uendret fra 2012 til 2013. Eiendomsskatten økes med 0,75 promille.  

Les eller last ned dokumentet her:

Kommunestyrets budsjettvedtak 14. desember 2012:

KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK

BUDSJETT 2013

 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2013 slik det framgår av budsjettskjema

      1A og 1B, med følgende endringer:

 1. Julebord for politikere gjennomføres kun i år hvor nytt kommunestyre er valgt.
 2. Barnehagegaranti: Løten kommune opprettholder sin barnehagegaranti for 2013. Den budsjettmessige konsekvensen (inntekter – kostnader) vurderes som overkommelig. Barnehagegarantien er et viktig virkemiddel for å skape befolkningsvekst. Fra 2014 forventes det å bli to barnehageopptak per år. Dette gir en merkostnad for 2013 på ca. kr 400 000.
 3. Rammebudsjettet oppvekst styrkes med kr 395 000.
 4. Det kuttes til sammen kr 70 000 i følgende poster:
 5. Kommunal Rapport til politikerne
 6. Politikernes julebord utgår
 7. Stemmerettsjubileet
 8. Driftsbudsjettet for 2013 fordeles som netto rammebevilgning til virksomhetene, stabsseksjonene, rådmannen, politisk ledelse og felles reserver.  Rådmannen gis fullmakt til å fordele rammebevilgningen på budsjettposter for de enkelte områder.
 9. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2013 slik det framgår av budsjettskjema 2A og hovedoversikt investeringsbudsjett 2013-2016, med følgende endring:
 10. Rådmannens forslag om boliger og drift på Haugland, investering 8 millioner kroner og drift kr 750 000, tas ut av økonomiplan 2013-2016.
 11. Kommunestyret vedtar rammen  for nye låneopptak i 2013 på maksimalt kr 25 860 000 til finansiering av investeringene, slik det fremgår av hovedoversikt investeringsbudsjett 2013-2016 i henhold til endringsforslag i punkt 3.
 12. Det tas opp lån i Husbanken på inntil kr. 20 000 000,- i startlån som videreformidles til aktuelle lånesøkere.
 13. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån innenfor den vedtatte lånerammen og til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon innenfor kommunestyrets rammeforutsetninger.
 14. De kommunale gebyrer og betalingssatser vedtas slik det framgår av regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser for 2013, med følgende endringer:

a) Det er i dag betydelige ventelister for å få trygghetsalarmer. For å redusere ventelistene

     betydelig, økes avgiften per måned til kr 290.

 1. Gebyrregulativ punkt 7, økning i halleie basishallen med kr 20,- pr.time, for å dekke økte kostnader renhold.

KOMMUNESKATT

 1. For beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2013 overfor den som plikter å betale forskudd på skatt etter skattebetalingsloven, settes skatteøret til 11,60 %. Dersom Stortinget vedtar en endring i den maksimale kommunale skatteøret, endres kommunens satser tilsvarende.

EIENDOMSSKATT

 1. Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 3-4 jfr. Løten kommunes vedtekter fastsatt i k-sak 94/08 kreves det eiendomsskatt som følger:
 2. Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen.
 3. Skatteøret for eiendomsskatt 2013 økes med 0,75 promille til 2,75 promille i 2013. Motivet  er primært å finansiere barnehagegarantien og styrke budsjettet.
 4. Bunnfradraget settes til kr. 200.000,-.
 5. Eiendomsskatten innkreves i 2 terminer.
 6. Eiendommer som omfattes av eiendomsskattelovens § 7a i følge eget vedtak i formannskapet fritas helt for eiendomsskatt.
 7. Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7 b i flg. eget vedtak i formannskapet fritas helt eller delvis for eiendomsskatt.

ØKONOMIPLAN FOR 2013-2016

 1. Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2013 – 2016 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B og budsjettskjema 2A og hovedoversikt investeringsbudsjett 2013-2016, med de endringer som er vedtatt. Planen legger grunnlaget for rullering av økonomiplanen.

UTVIKLINGSPROSJEKTER

 1. Utvikling/Prosjekt Løten kommune 2015

For å opprettholde en god kommune og utvikle Løten kommune til en enda bedre kommune for innbyggerne etableres ”Løten kommune 2015”. Prosjektet har følgende overordna målsettinger:

 1. En bedre kommune
 2. Et bedre tjenestetilbud
 3. Bygge infrastruktur for bedre selvbetjening og bedre velferd
 4. Nye løsninger for å forebygge i dag for å redusere kostnader til ”reparasjon” i morgen
 5. Hvordan øke produktiviteten på de enkelte virksomhetsområder? De enkelte virksomhetsområder skal selv utvikle planer og forslag for å bedre produktiviteten, samtidig som vi skal bli en bedre kommune. Det innføres produktivitetsmålinger som en del av årlige målekart, forbruk av timer / kostnadsdriver  og kostnader / kostnadsdriver.

Prosjektet skal ha en politisk styringsgruppe. Rådmannen legger fram et forslag til forprosjekt for formannskapet innen mars 2013.

 1. Løten – 8300 innbyggere i 2020

Økt befolkningsvekst vil være et viktig virkemiddel for en bærekraftig økonomi for Løten kommune. Som en del av Fylkeskommunens målsetting om 220 000 innbyggere i 2020, bør Løten utvikle målsettinger for befolkningsvekst og strategier i samsvar med disse målene i 2020. Rådmannen skal legge fram et forslag til forstudie for Formannskapet før sommerferien 2013. Som styringsgruppe for forstudien velges Formannskapet .