Planområdet med eksisterende anlegg er i store trekk sammenfallende med det arealet som i kommuneplanens arealdel er vist som skytebane.

Det skal utarbeides en områdereguleringsplan med konsekvensbeskrivelse inklusive støyberegninger. Hensikten med planarbeidet er å formalisere eksisterende anlegg, eventuelt vurdere utvidelser og/eller endringer samt å klargjøre støykonsekvenser og foreslå tiltak for å begrense disse.

Kommentarer og merknader til reguleringsarbeidet sendes Løten kommune innen 20. februar 2013.

Planområdet vest for Rokosjøen