Kommunestyret har vedtatt budsjettet for 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

 

Se saksframlegget (Rådmannens forslag til vedtak) til Formannskapet 27. november her (i Innsynsløsningen)

Formannskapets innstilling ble vedtatt

Last ned Formannskapets innstilling her

Kommunestyret vedtok dette:

BUDSJETT 2014

1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2014 slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B.

2. Driftsbudsjettet for 2014 fordeles som netto rammebevilgning til virksomhetene, stabsseksjonene, rådmannen, politisk ledelse og felles reserver.  Rådmannen gis fullmakt til å fordele rammebevilgningen på budsjettposter for de enkelte områder.

3. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2014 slik det framgår av budsjettskjema 2A og hovedoversikt investeringsbudsjett 2014-2017.
Det vises til Hovedoversikt for investeringsbudsjett 2014-2017:

 1. Sentralen. Investeringene på Sentralen framskyndes med oppstart i 2014, med en ramme på kr 2 100 000. En ber også om en utredning for å sannsynliggjøre mulighetene for å få tildelt kulturmidler. Rådmannen legger dette fram for politisk behandling sammen med en vurdering av å flytte aktivitetene på Kvennhaugen til Sentralen.
   
 2. Utleieboliger. Utleieboliger tas ut av investeringsbudsjettet for 2014. Rådmannen bes om å legge fram en boligsosial handlingsplan for politisk behandling i 2014.
   
 3. Haugland. Det avsettes kr 2 250 000 i 2015 og kr 6 000 000 i 2016 til en eventuell utbygging av Haugland. Før oppstart av nybygg eller vedlikehold av eksisterende bygg skal det legges fram en saksutredning for politisk behandling som avklarer:
  a) Det reelle behovet
  b) Kostnads- og kvalitetsforskjeller på å vedlikeholde eller bygge nytt
  c) Hva er alternativkostnaden for å leie lokaler til målgruppen utenom Løten sentrum
  d) Hva er driftskostnadene for denne enheten
  e) Hvilke gevinster kan Løten kommune realisere ved en slik investering.
   
 4. Diverse mindre prosjekter kommunale bygg, økes fra kr 1 000 000 til kr 3 000 000 i 2014. Det forutsettes at toaletter på Lund skole utbedres, jf overslag gule sider.

4. Kommunestyret vedtar rammen for nye låneopptak i 2014 på maksimalt kr 24 900 000 til finansiering av investeringene slik det fremgår av hovedoversikt investeringsbudsjett 2014-2017.
5. Det tas opp lån i Husbanken på inntil kr. 20 000 000,- i startlån som videreformidles til aktuelle lånesøkere.
6. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån innenfor den vedtatte lånerammen og til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon innenfor kommunestyrets rammeforutsetninger.
7. De kommunale gebyrer og betalingssatser vedtas slik det framgår av regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser for 2014. 

KOMMUNESKATT

8. For beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2014 overfor den som plikter å betale forskudd på skatt etter skattebetalingsloven, settes skatteøret til 11,40 %. Dersom Stortinget vedtar en endring i den maksimale kommunale skatteøret, endres kommunens satser tilsvarende.

EIENDOMSSKATT

9. Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 3-4 jfr. Løten kommunes vedtekter fastsatt i k-sak 94/08 kreves det eiendomsskatt som følger:
  a) Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen
  b) Skattesatsen skal være 3,25 promille
  c) Bunnfradraget settes til kr. 200.000,-
  d) Eiendomsskatten innkreves i 2 terminer
  e) Eiendommer som omfattes av eiendomsskattelovens § 7a i følge eget vedtak i formannskapet fritas helt for eiendomsskatt
  f) Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7 b i flg. eget vedtak i formannskapet fritas helt eller delvis for eiendomsskatt

ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017

10. Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2014 – 2017 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B og budsjettskjema 2A og hovedoversikt investeringsbudsjett 2014-2017. Planen legger grunnlaget for rullering av økonomiplanen.

UTVIKLINGSOMRÅDER

11. Befolkningen i Løten kommune vokser og fødselsoverskuddet er positivt. Det er bra. Det vil derfor være behov for økt kapasitet på barnehager. Rådmannen bes derfor legge fram en sak for bygging av en ny barnehage i Løten med følgende målsettinger:
     1. Øke kapasiteten
     2. Redusere kostnadene på de offentlige barnehagene

Illustrasjonsbilde Budsjett og økonomiplan

Budsjettet for 2014 og økonomiplanen for perioden vil bli korrigert i februar 2014.  Dette blir gjort fordi det vedtatte budsjettet bygger på regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett.  Det statsbudsjettet som ble vedtatt i Stortinget i desember har noen endringer i forhold til regjeringen Stoltenbergs forslag, og Løten kommune sitt budsjett må dermed også endres.