Om tjenesten
Kort beskrivelse Korttidsopphold er et tilbud til personer som ikke kan ta omsorg for seg selv i en kort periode pga. helsesvikt eller i tilfeller hvor det er behov for medisinsk observasjon/utredning. Korttidsopphold gir mulighet til opptrening, slik at brukeren etter hvert kan fungere i eget hjem. Tilbudet skal i tillegg være forebyggende for innleggelse på langtidsopphold. Oppholdet kan vare fra noen dager til flere uker og gis ved alle sentrene i kommunen.


Kriterier/vilkår 1. Der det er behov for heldøgns vurdering / utredning og medisinsk behandling og / eller brukers allmenntilstand hindrer personen i å bo hjemme.

2. Bruker er i livets sluttfase.
Gebyrer, avgifter osv
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist. Det kan søkes når som helst.
Søknaden sendes til Løten Helsetun, Sykehusveien 10, 2340 LØTEN.
Saksbehandlingstid Ved akutt behov behandles søknaden fortløpende. Ellers behandles søknaden innen en måned, og vedtak blir tilsendt.
Klagemulighet Vedtaket kan påklages iht. Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klageinstansen er Fylkesmannen i Hedmark. Klagefristen er 4 uker fra søker ble gjort kjent med vedtaket. Eventuell klage sendes til styrer Løten Helsetun.
Annen informasjon

Sykehjemstilbudet er loveregulert og omfatter blant annet:

 • Hjelp til å dekke grunnleggende behov etter hva hver og en har behov for
 • Alle måltider
 • Medisiner og medisinske forbruksvarer
 • Fysioterapi og ergoterapi ved behov
 • Medisinsk oppfølging og behandling av sykehjemslegen
 • Mulighet for sosialt samvær og å delta på sosiale aktiviteter


Følgende yrkesgrupper/tjenester er knyttet opp mot enheten:

 • Assistent
 • Ergoterapeut
 • Fagarbeider
 • Fysioterapeut
 • Sykehjemslege
 • Sykepleier
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Tlf. 62 56 41 01
Telefaks: 62 56 41 09
Ansvarlig enhet
Løten Helsetun
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Sykehusvegen 10
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Styrer Svanhild Bysveen
Dato oppdatert 2019-04-10