Ærlighet

Vi møter hverandre
I barnehagen vektlegger vi gjensidig ærlighet mellom alle som deltar i barnehagehverdagen; mellom personalet og barna og mellom personalet og foreldre. Vi ønsker å vite noe om hvordan barna har det, om ting som kan påvirke deres dag i barnehagen. Ved henting formidler vi hvordan dagen har vært. Vi møter hverandre med respekt og forståelse, noe som er avgjørende for et godt samarbeid.

Lek
I barnas lek både inne og ute er personalet opptatt av å ta barna på alvor. Vi er aktivt med og motiverer barna til samspill og veileder i forhold til hvordan vi omgås hverandre og viser hensyn. Vi viser empati og gir bekreftelse på hva barna gjør.

Situasjoner
I ulike situasjoner som måltider, samlinger, under påkledning og ute på tur er vi tydelige på hvilke forventninger vi har til barna. Vi motiverer barna for at de skal kjenne mestrings -følelse når de gjør en god innsats med å ta på seg klær selv, klatre opp en skråning i skogen og sitter fint ved matbordet. Vår ærlighet gir barna trygghet.

Ansvar for fellesskapet

Vi møter hverandre

I barnehagen møter vi hverandre med toleranse, respekt og omsorg, og har rom for ulikheter. Personalet ønsker å inkludere foreldrene og dermed skape tilhørighet til barnehagen. Vi er tydelige voksne og gode rollemodeller for barna som lytter til hva de har å fortelle og viser interesse for deres aktiviteter. Vi er tilstede med barna og gjør vårt beste for at alle inkluderes i leken. Humor og glede er viktig. De voksne i barnehagen har en positiv tone seg i mellom og drar i samme retning.

Lek

I leken veiledes barna i blant annet å dele, å følge regler; som å vente på tur, og å ta hensyn til hverandre. Disse faktorene er viktige i utviklingen av sosial kompetanse. Ute lærer barna om respekt for natur og miljø, både i form av varsomhet overfor vekster, dyr og insekter og ute på tur tar vi med oss søplet vårt tilbake.

Situasjoner

Måltidene er en viktig felles arena der vi ønsker god stemning, gode samtaler og god bordskikk. Vi sitter i ro, spiser pent og ber om få sendt pålegg og lignende. Hver dag streber vi etter å gi hvert barn oppmerksomhet og anerkjennelse for at det skal kjenne glede og oppleve mestring.

Medmenneskelighet

Vi møter hverandre
Alle tar hverandre på alvor i barnehagen. Vi lytter, er åpne og bryr oss om hverandre og samarbeider for barnas beste. Personalet møter foreldre og barn med respekt og forståelse. Vi ser hvert enkelt barn og deres individuelle behov, og gir trygghet.

Lek
Barna velger leker som interesserer dem ut fra alder og utviklingsnivå og vi legger til rette for god lek. Det er viktig at barna lærer å dele og det er naturlig å vise følelser når det oppstår konflikt om en leke. Vi tar barna på alvor og veileder dem til å dele og vise hensyn. Vi anerkjenner også barnas ønsker og ideer i leken og bekrefter når de leker hensynsfullt.

Situasjoner
Måltidene er en sosial situasjon som gir fellesskapsfølelse. Her lærer barna å vente på tur og vise hensyn til de andre rundt bordet. I samlinger får alle bidra og gis mulighet til å uttrykke egne meninger, også de stille barna blir sett og hørt. Vi snakker med barna om følelser og å ta hensyn. Vi viser forståelse for at det kan være vanskelig å kle på seg selv, og at barna lærer å be om hjelp. Her lærer de også å se at andre trenger hjelp og at de må vente på tur. Vi veileder og oppmuntrer barna til å bli selvstendige og gir alle sjansen til å lykkes. På tur tar vi det med ro slik at alle kjenner fellesskapsfølelse og får en positiv opplevelse. Under formingsaktiviteter legger vi til rette for mestring og at barna oppnår et eget produkt der vi anerkjenner resultatet.