Her kan du lese forskriften:

”Forskrift om utvidet jakttid på bever i Løten kommune for jaktsesongene fra og med 1.april 2014 til og med 31. mars 2017.

Fastsatt av Løten kommune (dato) med hjemmel i § 3 pkt. 3 i Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun fastsatt for perioden 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 1. mars 2012, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 1 Utvidet jakttid på bever
Jakttiden for bever i Løten kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med 15. mai. Jakttiden for bever i hele Løten kommune blir heretter sammenhengende fra 1. oktober til og med 15. mai.

§ 2 Ikrafttreden
Forskriften har virkning fra 1. mai 2014 til 31.03.2017.”

Last opp forskriften som egen fil (pdf) her