Målekort KIS

Område

Måleindikator

Resultat 2013

Resultat 2014

Mål 2015

Felles indikatorer:

Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

Ikke målt

5,1/5,3

> 5

Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet*

4,6

Ikke målt

> 4,5

Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

0,66 %

0,57 %

< 1 %

Arbeidsmiljø

Sykefravær - sykemeldt

6,25 %

3,49 %

< 8

Økonomistyring

Økonomisk resultat

101 %

101 %

100 %

Virksomhetens egne indikatorer:

Tjenesteproduksjon – informasjon

Andelen ”følgere” i sosiale medier i forhold til befolkningsmengde

Ikke målt

15 %

> 18 %

Tjenesteproduksjon – service

Andelen telefoner besvart innen 2 minutter (målt en uke pr tertial)

Ikke målt

99 %

> 90 %

Tjenesteproduksjon - kultur

Andelen lag og foreninger vi har hatt personlig kontakt med
(utover mail/tlf)
(siste kalenderår)

Ikke målt

43 %

> 30 %

Tjenesteproduksjon – kultur med bistand

Andelen innmeldte i brukergruppen som deltar jevnlig på en aktivitet (ikke enkelt arrangement)

Ikke målt

100 %

> 90 %

Tjenesteproduksjon - kulturskole

Andelen barn i barneskolealder som er medlem i kulturskolen

(måles vår og høst)

Ikke målt

15 %

> 20 %

Tjenesteproduksjon - administrasjon

Andelen søknader (delegert vedtak) som er behandlet innen svarfristen

Ikke målt

100 %

> 90 %

*Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat

Forklaringer til målekort:

  • Brukertilfredshet er målt i Kulturskolen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. 5,3 er for elever fra 8. trinn, 5,1 er fra foresatte for elever opp til 8. trinn.
  • Tjenesteproduksjon kultur med bistand: helse og familie og BRA kontakter oss om brukere som trenger tilrettelegging for å delta i kultur og idrettsaktiviteter. Formen på samarbeidet er nytt og det var i 2014 bare en innmeldt bruker.
  • Antall ansatte: feil tall for i 2013, riktig tall skulle ha vært 29. Nedgang på fire personer skyldes: sammenslåing av kultur med bistand og idrettskonsulent, avslutning av engasjement på kontorstøtte og reduksjon med to deltids ansatte i kulturskolen.
  • Åpningstid Sentralen: åpningstiden er ikke redusert, tidligere opplysninger er feil.
  • Kommunens kunstsamling: kunstregistreringsprosjekt vil starte 2015.
  • Ekspedert post: her medregnes inngående post og frankert utgående post. Internpost mellom virksomheten er ikke medregnet.

Kommentar til måloppnåelse og forklaring evt. avvik.
De nye målekortene ble laget i 2014 og det var derfor ikke utarbeidet mål for 2014, men kun for 2015. På generelt grunnlag kan vi si at resultatene er som forventet. Vi er veldig fornøyd med resultatene innen besvarte telefoner, kontakt med lag og foreninger og kultur med bistand. Nedgang i antall ansatte er ikke dramatisk, men skyldes i hovedsak omgjøringer av stillinger. Unntaket er innen kulturskole hvor nedleggelse av kulturskoletimen merkes og to deltidsstillinger ble kuttet. Vi ønsker en høyere deltakelse i kulturskolen, og her var kulturskoletimen en viktig rekrutteringsarena. Antall telefoner har en svak økning, dette kan skyldes tildeldigheter den uka målingen ble foretatt. Vi opplever at henvendelser pr telefon og ved personlig frammøte går ned, men henvendelser pr e-post øker tilsvarende. Antall unike brukere på nettsidene våre har gått litt ned. Vi er fornøyd med tallet på unike brukere, som sett i forhold til innbyggertall er høyt. I tillegg ser vi at antall sider de besøker har økt en god del, og hver unike gjest besøker sidene våre flere ganger. Kartsidene, kalendersidene, innsynsidene (politisk/ postliste etc) og bookingsider ligger på egne websider, og tall for disse er ikke tilgjengelig for oss og dermed ikke med i denne statistikken.

Kommentar økonomisk resultat
I 2014 hadde KIS et merforbruk på 200.000. Det er tredje år på rad med merforbruk og det er lite igjen på fond i virksomheten. Økonomisk styring har hatt ekstra høyt fokus i 2014, men det er likevel vanskelig å holde seg innenfor ramma. Virksomheten har en stram økonomi hvor størstedelen av rammen er øremerkede tilskudd eller lønn. Handlingsrommet er derfor lite og det er ikke rom for uforutsette utgifter. Vi prøver å unngå vikarbruk ved sykdom, men i en del av fellestjenestene våre (post/arkiv, servicekontor) er det nødvendig med en vikar fra dag en. Noen utgiftsposter har økt uforutsett mye som for eksempel renovasjon (ny avtale), porto og tilskudd til andre religiøse formål.

Til toppen