Målekort Teknisk forvaltning

Virksomhetsleder: Sigurd Dæhli

Område

Måleindikator

Resultat 2013

Resultat 2014

Mål 2015

Felles indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Brukertilfredshet*

  

> 5,0

 

Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet*

4.9

 

> 5,0

Sykefravær  - egenmeldt

0,44 %

0,54 %

< 2,0 %

Sykefravær – sykemeldt

16,18 %

1,83 %

< 2,0 %

Økonomistyring

Økonomisk resultat

100 %91,7 %

< 100 %

Virksomhetens egne indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Solgte boligtomter målt i antall boenheter

2

9

> 10

Andel saker etter matrikkelloven behandlet innenfor gjeldende tidsfrister

 

90 %

> 90 %

Andel byggesaker behandlet innenfor gjeldende tidsfrister

 

98 %

> 90 %

Andel av byggesaker med utført tilsyn

0

0

> 2 %

Andel plansaker behandlet innenfor gjeldende tidsfrister

100 %

100 %

> 95 %

Andel eiendommer gitt offisiell adresse

 

98,3 %

> 99 %

Antall miljøfyrtårn-sertifiserte avdelinger i Løten kommune

5

5

7

*Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat

Kommentar til målekort
Sykefraværet var unaturlig høyt i 2013 da 2 av 5 medarbeidere var langtidssykemeldt.

Antall solgte boligtomter har etter noen magre år begynt å ta seg noe opp igjen, en trend som vi ut i fra registrerte henvendelser håper skal fortsette.

Fradelings-, bygge- og plansaker blir for det meste behandlet innenfor lovens gjeldende tidsfrister, men med kun en saksbehandler pr. fagområde ser en at kapasiteten ikke strekker helt til i de mest travle tider av året.

Adresseringsprosenten er som beskrevet i driftsrapporten i praksis nå oppe i 100 %, dvs. full adressering. Noen skogskoier er i matrikkelen registrert som hytter, men skal ikke adresseres. Dette er årsaken til at det fortsatt står registrert som om 98,3 % er adressert.

Ingen nye avdelinger i kommunen er miljøfyrtårnsertifisert i løpet av året. Dette skyldes først og fremst at miljøvernstillingen har vært besatt av vikarer det meste av året.

Når det gjelder antall abonnenter som har septiktømming så viser tabellen en større økning fra 2013 til 2014. Dette er ikke tilfelle, men er et resultat av at det nå har vært gjennomført en grundigere gjennomgang og telling.

Til toppen