Målekort Løten ungdomsskole og bibliotek

Virksomhetsleder: Hjørdis Bjølseth

Område

Måleindikator

Resultat 2013

Mål 2014

Resultat 2014

Mål 2015

Felles indikatorer:

Tjeneste-prod.

Brukertilfredshet* 
foreldre-
undersøkelsen

4,5

4,6

-

4,5

Arbeids-miljø

Medarbeidertilfredshet*

 

4,4

-

4,5

Sykefravær  - egenmeldt

1,25 %

-

0,93 %

>2%

Sykefravær – sykemeldt

6,71 %

4 %

6,95 %

>7%

Økonomi-styring

Økonomisk resultat

100 %

100 %

100 %

100%

Virksomhetens egne indikatorer

Tjeneste-produksjon

Nasjonale prøver 8. trinn - høstprøver:

Lesing

3,1

-

46(50)

50

Regning

3,1

-

47(50)

50

Engelsk

2,9

-

46(50)

50

Nasjonale prøver 9. trinn - høstprøver:

Lesing

3,4

-

53(54)

50

Regning

3,3

-

53(53)

50

Eksamen - vår

Norsk

3,04

3,6

3,0

3,1

Norsk sidemål

2,81

3,5

2,9

3

Matematikk

2,72

3,2

2,5

3

Engelsk

3,86

3,8

3,3

4

Standpunkt (gjennomsnitt)

3,6

-

3,5

3,8

Grunnskolepoeng

38,2

-

34,2

39,5

Antall årsverk ordinær undervisning

21,2

-

17,97

18,5

Lærerårsverk andre oppgaver/seniortid

2,35

-

2,35

2,35

Antall årsverk spes.ped/særskilt norskopplæring

1,95

-

3,87

1,5

Lærertetthet uten spesialpedagogikk

14,8

-

14,8

15

Lærertetthet inkl. spesialpedagogikk

12

-

12

12,5

Antall årsverk annet personal (rektor, ledelsen, barne- og ungdomsarb./ass.)

10,3

-

8,80

9

Opplevd faglig veiledning**
Støtte fra lærere

3,4

3,5

3,7

3,5

Motivasjon**

3,7

3,8

3,3

4

Andel lærere som benytter it`s learning

98 %

-

99 %

100 %

Antall elever som må dele pc/ nettbrett

2,8

-

2,8

2,5

Andelen av timer gitt
til spesialundervisning

12 %

-

23%

10%

Andel fremmed-språklige elever som når nivå 2

-

-

-

60%

Mobbing

1,3

1

1,3

1

Trivsel på skolen

4,2

4,4

4,1

4,5

Tjeneste-prod.
bibliotek

 

Økt utlån av bøker

3,1

-

22.357

23.000

Økt antall besøk

-

-

-

 

Antall arrangementer

-

-

30

 

Antall besøk på arrangement

-

-

633

 

*Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat
**Tall fra elevundersøkelsen vår 2012 og vår 2013. Skala 1-5, der 5 er best. For mobbing er skalaen 1-5, hvor 1 er best.

Forklaringer til målkortet Løten ungdomsskole

  • Elevundersøkelsen for 2013 og 2014 kan sammenlignes. Den var ny i 2013. Skalaen er fra 1-5, hvor 5 er best. Når det gjelder mobbing er skalaen omvendt, 1 er best.
  • Skolen skulle for første gang gjennomføre utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse. Det ble ved bestilling gjort en feil. Skolen valgte derfor å utsette undersøkelsen til vår 2015.
  • Nasjonale prøver 2014 kan ikke sammenlignes med tidligere år. Utdanningsdirektoratet har fra 2014 gått over til skala poeng. Rektor har derfor valgt å sette landsgjennomsnittet i parentes. Målet for 2015 er også endret til skala poeng. Skala poeng skal på sikt gi bedre forståelse av hvordan elevene ved skolen mestrer de nasjonale prøvene. Da gjennomsnittet er basert på flere elever.
  • Når det gjelder årsverk til ulike oppgaver i skolen har dette tidligere vært feil. Det er nå rettet opp slik at antall årsverk til ordinær undervisning, spesialundervisning og andre oppgaver blir korrekte. Vil fra 2015 bli annerledes siden både seniorer og nyutdannede vil ha krav på redusert leseplikt, jamf. særavtalen for lærere.
  • Det er ikke målt antall besøk på biblioteket, men bruken av biblioteket er stigende. Brukerne benytter seg av alle tilbudene på biblioteket. Det er blant annet populært å bruke PC, lese aviser og tidsskrifter.

Kommentarer til målkortet Løten ungdomsskole

  • Løten ungdomsskole når ikke målsetningen når det gjelder grunnskolepoengene og eksamen, selv om resultatet i 2014 ble som forventet. Skolen er nå i gang med prosjekter som skolen mener vil gi en bedre plattform for å arbeide med elevers motivasjon og læreres vurderingskompetanse. Både elevundersøkelsen og ståstedsanalysen viser at dette er områder skolen må endre sin praksis. Målet er å bedre resultatet.
  • Skolen er svært fornøyd med at elevene oppgir stor grad av trivsel på skolen. Dette er et godt utgangspunkt for å kunne bedre resultatene.
  • Skolen har en null visjon når det gjelder mobbing, men ser at vi gjenspeiler samfunnet ellers. Skolen jobber kontinuerlig med forebyggende arbeid. I 2014 er det opprettet et skolemiljøutvalg som arrangerer ulike hendelser for elevgruppen. Målet er å styrke klasse- og skolemiljøet. Skolen er i en prosess med å bli MOT-skole.
  • Sykefraværet har vært jevnt hele året. Skolen har noen ansatte som er langtidssykemeldte. Det er flere grunner til dette.
  • Økonomisk hadde skolen et planlagt merforbruk, men går i balanse fordi det er benyttet penger fra fond. Skolen trengte noen nye stoler, siden elever fikk ødelagt klærne sine på de som var. Videre hadde lærer behov for mer hylleplass. Rektor besluttet å benytte midler fra fond for å dekke disse innkjøpene.

Til toppen