Målekort Administrasjonsseksjonen

Seksjonsleder: Oddveig Sandvold Klafstad

Område

Måleindikator

Mål 2014

Resultat 2014

Mål 2015

Felles indikatorer

Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

5,3

5,0

5,3

Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet*

-

Ikke målt

4,7

Sykefravær - egenmeldt
( i %)

< 3 %

1,25 %

< 3 %

Sykefravær – sykemeldt
( i %)

< 3 %

0 %

< 3 %

Økonomistyring

Økonomisk resultat (i %)

< 100 %

97,8 %

< 100 %

Virksomhetens egne indikatorer

Tjenesteproduksjon

Feilmargin på lønnsutbetalinger

< 1,5 %

Måling starter 1.1.15

< 1,5 %

Kvalitet på opplæringstiltak **

Måling starter 1.1.15

Første resultat foreligger ved 1. tertial

 > 4,2

Ansettelse ved første kunngjøring

> 80 %

100 %

> 80 %

Ansettelse ved første tilbud

 >80 %

Måling starter 1.1.15 (WebCruiter)

 > 80 %

Gjennomføringsgrad felles opplæringstiltak

>85 %

80 %

> 85 %

Enhetens styrende dokumenter skal til enhver tid være oppdatert i EQS

90 %

90,5 %

95 %

Gjennomføringsgrad på vedtatte prosjekter innen frist

100 %

-

100 %

Fravær for GAT-brukere rapporteres elektronisk fra GAT til Agresso

15 %

100 %

100 %

*Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat
** Skala 1-5, der 5 er beste resultat

Måloppnåelse 
De nye målekortene ble laget i 2014 med mål fra 2015, og det var derfor ikke utarbeidet mål for 2014. Generelt har 2014 vært et år med stor aktivitet; mange opplæringstiltak, utviklingsarbeid og prosjekter er gjennomført i tillegg til revisjonsarbeid av rutiner/håndbøker/reglementer. Dette gjelder bl.a. omlegging av lønnsrutiner, administrativt delegeringsreglement og tilsettingsrutiner som følge av ny rekrutteringsløsning. I tillegg har vi bistått virksomhetene i et stadig økende antall personalsaker.

Administrasjonsseksjonen har også i 2014 levert tjenester med høy kvalitet og til rett tid til resten av organisasjonen. Brukerundersøkelsen viser god kvalitet på leveranser og kompetente medarbeidere selv om resultatet ved siste måling ble noe lavere enn tidligere.

Det har vært jobbet videre med dataflyt mellom GAT ressursstyringssystem og Agresso lønnsystem., Vi er endelig i mål når det gjelder elektronisk overføring av fravær. 100 % av fravær for GAT – brukere rapporteres nå elektronisk fra GAT til Agresso. Vi har også forbedret produksjon/arbeidsflyt for feriemelding og permisjoner.

Forklaringer til målekort

  • Kvalitet på opplæringstiltak: kan først måles i 2015 siden evaluering av tiltak innføres fra 1.1.
  • Ansettelse ved første tilbud: kan først måles etter innføring av ny rekrutteringsløsning fra 15.1.

Økonomisk resultat
I forbindelse med 2. tertial varslet administrasjonsseksjonen underforbruk og budsjettet ble dermed regulert ned med kr 550 000.  Dette kan forklares med at det også i 2014 periodevis har vært noe lavere bemanning og tilskudd i forbindelse med ”Saman-om-ein-betre-kommune-prosjektet” dekket lønnsutgifter til prosjektledelse første kvartal. Grunnet at prosjektet var i avslutningsfasen ble det budsjettert med tilskudd på kr 200 000 ved årets begynnelse, mens vi fikk kr 300 000,- (kr 100 000 i overføringsinntekter). I 2014 har det ikke vært behov for å benytte midler til attføringstiltak eller juridisk bistand. De planlagte fellesaktivitetene i opplæringsplanen er gjennomført, men vi har i stor grad benyttet interne krefter, og kostnadene til opplæringstiltakene ble noe lavere enn forventet. Her nevnes også tilskudd fra VOX til gjennomføring av basiskompetanse-kursene.

Til toppen