Målekort Skøienhagan barnehage

Virksomhetsleder: Ingrid Bjørnstad

Område

Måleindikator

Resultat 2013

Mål 2014

Resultat 2014

Mål 2015
Felles indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Brukertilfredshet*

Ikke målt

>5

5,1

 

 

Arbeidsmiljø

 

Medarbeidertilfredshet*

5

-

Ikke målt

 

Sykefravær  - egenmeldt

1,4 %

<1,4 %

1,10 %

 

Sykefravær – sykemeldt

<2,8 %

<2,8 %

7,79 %

 

Økonomistyring

Økonomisk resultat

100 %

100 %

100 %

 
Virksomhetens egne indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Andel barn over tre år som språkkartlegges (TRAS)

100 %

100 %

100 %

 

Foreldreveiledningsmøter pr. år (tilbud)

2

2

2

 

Trivsel**

Ikke målt

>5,2

5,1

 

Tilrettelegger for det enkelte barns læring**

Ikke målt

>5

5

 

Barnehagenes bidrag  til ditt barns språkutvikling**

Ikke målt

>5,1

5,1

 

Personalets omsorg for barnet**

Ikke målt

>5,4

5,1

 

Barnehagens samarbeid med hjemmet**

Ikke målt

>5

5

 

Arbeidsmiljø

Antall møter pr. år som gir ansatte kompetanseheving/ faglig utvikling (personalmøter, planleggingsdager og kurs)

14

15

14

 

Andel ansatte med fagutdanning ( barne og ungdomsarbeider / førskolelærer)

80%

100%

100%

 

*Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat
**Resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat

Forklaringer til målekort

  • Brukertilfredshet: På en skala fra 1-6, der 6 er høyeste score må vi si oss fornøyd med et resultat på 5,1. Svarprosenten var på bare 39%, så den må vi bestrebe oss på å få høyere ved neste måling.
  • Sykefravær: Det sykemeldte fraværet er såpas høyt fordi vi har hatt noen lengre sykmeldinger som ikke har vært relatert til arbeidssituasjonen. Egenmeldt/ kortidsfravær  er lavt, noe som er positivt.
  • Andel barn over tre år som kartlegges med TRAS: Dette er i henhold til vedtatte «Rutiner for overgang barnehage –skole», der det er bestemt at alle over to år skal kartlegges.
  • Foreldreveiledningsmøter per år: Dette er forberedte samtaler som pedagogisk leder har med foresatte til hvert barn høst og vår. Dette er frivillig, og foresatte melder sin interesse når tilbudet gis.
  • Antall møter/ kurs som gir kompetanseheving: Her har vi tatt med eksterne kurs samt planleggingsdager og personalmøter med faglig innhold som høyner personalgruppas kompetanse. To av disse kursene har vært for hele personalgruppa, og ett for bare pedagogiske ledere og styrer. Innholdet i disse har også vært jobbet videre med på planleggingsdager og personalmøter.
  • Andel ansatte med fagutdanning  har økt fra 80 til 100% pga at alle assistenter nå har tatt fagbrev i Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Måloppnåelse
Når vi ser på resultatene under ett må vi si oss fornøyd, og de er som forventet. Vi er fornøyd med at vi har et så lavt egenmeldt fravær(0,87%). Selv om vi har hatt en del sykemeldt fravær som har strekt seg over tid har ikke dette vært arbeidsplassrelatert, men fravær av andre årsaker. Har lykkes bra med bruk av tilrettelegging og oppfølging, slik at alle har vært tilbake i jobb relativt raskt. Med score på 5 eller høyere på brukerundersøkelsen må vi si oss fornøyd. Det hadde vært ønskelig med høyere svarprosenten, da det ville gitt oss et bredere grunnlag. Antall møter/kurs som gir personalet kompetanseheving har vært som forventet dette året, og det har hatt god kvalitet. Det at alle ansatte nå har fagutdanning er også gledelig,- noe som sikrer høy kvalitet på tilbudet. Det er positivt at vi har klart å skaffe logoped og spesialpedagog på timebasis (utenom den fast ansatte ) som ivaretar de barna som har behov for det.

Økonomisk resultat
Skøienhagan barnehage hadde i 2014 et merforbruk på  116 000,-kr Dette ble dekket opp ved bruk av fond. Det er nå lite igjen på fond, og det ser ut til at det kan bli brukt opp for å dekke drift i 2015. Pga at vi har vært nødt til å bruke fond til drift har det ikke vært rom for å gjøre investeringer på inventar/ utstyr/IKT, noe som det er stort behov for da mye av det vi har er gammelt og slitt. Det som var påkrevet av investeringer var innkjøp av ny oppvaskmaskin og nytt klatrestativ ute. Dette ble en uforutsett utgift.  Fokus på økonomisk styring har vært nødvendig også i 2014 for å prøve å holde seg innenfor ramma,- noe som har vært vanskelig da mesteparten går til lønn. Med behov for å leie inn ekstra logoped og spesialpedagog for å gi lovpålagte tjenester i henhold til §5-7 i Opplæringsloven har lønnsutgiftene økt. I tillegg har vi ei personalgruppe der alle har fagutdanning og høy ansiennitet, noe som også «koster». Men på en annen side er det positivt å ha personalgruppe med god faglig kompetanse, noe som høyner kvaliteten på tjenestene vi gir.
Spesialpedagogstillingen som dekker alle barnehagene i Løten, og organisatorisk er tilknyttet min virksomhet medfører også utgifter som ikke dekkes fullt ut gjennom den økningen jeg har i ramma for min virksomhet (det gjelder blant annet deler av sosiale utgifter, kjøregodtgjørelse og data/telefon) I tillegg har vi engasjert en logoped og en spesialpedagog  på timebasis for å ivareta de barna som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp og logopedhjelp  etter Opplæringslovens § 5-7. Alle disse utgiftene dekkes stort sett fra egen ramme.

Til toppen