Målekort Lund barnehage:

Område

Måleindikator

Resultat 2013

Mål 2014

Resultat 
2014

Mål 2015

Felles indikatorer:

Tjeneste -produksjon

Brukertilfredshet*

Ikke målt

>5,3

5,0

>5,3

Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet*

5,3

>5,4

Ikke målt

>5,3

Sykefravær - egenmeldt

1,64 %

<1,3 %

   1,76 %

<1,3%

Sykefravær – sykemeldt

14,85 %

<12 %

    7,18 %

<10%

Økonomi -styring

Økonomisk resultat

100 %

100 %

  100 %

100 %

Virksomhetens egne indikatorer:

Tjeneste -produksjon

Andel barn over 2 år som språkkartlegges (TRAS)

    100 %

      100%

   100 %

 100 %

Foreldreveiledningsmøter pr. år

     2

           2

        2

   2

Barnets trivsel**

Ikke målt

>5,4

5,2

  5,2

Tilrettelegging for det enkelte barns læring**

Ikke målt

>5,2

4,9

  >5,2

Barnehagenes bidrag til barnets språkopplæring**

Ikke målt

>5,2

5,0

 >5,2

Personalets omsorg for barnet**

Ikke målt

>5,4

5,3

 >5,3

Barnehagens samarbeid med hjemmet**

Ikke målt

>5,2

4,6

 >5,2

Arbeidsmiljø

Antall personalmøter med kompetanseutvikling pr. år

12

12

 12

 12

Andel ansatte med fagutdanning (barn –og ungdomsarbeider
/førskolelærer)

75 %

75 %

75 %

  85 %

*Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat
**Resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat

Kommentar til de enkelte områdene i målekartet

Tjenesteproduksjon
Resultat ved brukertilfredshet ble litt under det målet vi hadde satt oss. Vi tar tak i punktene med lavest score og jobber kontinuerlig for å utvikle barnehagen og levere et tilbud med god kvalitet. De framgår i tjenesteproduksjonen under. Det skal sies at vi hadde svarprosent på 45 % i denne undersøkelsen og det gir ikke et helt reelt bilde.

Arbeidsmiljø
Sykefraværet er langt bedre enn fjorårets resultat.Det er fortsatt litt høyt på 9,5 % som i det store og hele er langtidsfravær;med egenmeldt fravær på 1,61 % og langtidsfravær på 7,9 %. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert. Vi iverksetter tiltak som tilretteleggingstilskudd, ulike trivselstiltak, og vi jobber jevnt med hensiktsmessig ergonomi for å forebygge fravær. Å ta godt vare på de ansatte er tiltak som gir besparelse på sikt. Medarbeidertilfredsheten er ikke målt dette året. I forbindelse med HMS- gjennomgangen i vår hadde vi en kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet.Den viser at folk trives på jobb .Det jobbes kontinuerlig med å ivareta et godt arbeidsmiljø.

Når det gjelder kompetanseheving er ikke hele personalgruppa faglærte,men 75% må sies å være bra.De har derimot mye realkompetanse, gjennom lang erfaring og mye kursing.Det er også enkelte av de ansatte som er i sluttfasen av sin yrkesaktivitet.  Ledergruppa i barnehagen har hatt en god kursdag med tema ”Tydelig og effektiv ledelse”. Annen kompetanseheving har vært LØFT -kurs, Førstehjelpskurs, Hygienekurs og på kurs på Østlandske lærerstevne. Samt ulike tema på personalmøter/planleggingsdager.

Økonomistyring 
Det har vært nødvendig med stram økonomistyring dette året.Med oppsparte fondsmidler kom vi i havn med et regnskap i balanse.

Beskrivelse av driften i 2014 og evt. spesielle utfordringer
Oppsummert, kan vi si at  vi har hatt et godt år i barnehagen..Det vises til beskrivelsen av aktivitetsnivået ovenfor.

Til toppen