Målekort barneverntjenesten
Virksomhetsleder Karin Margretha Løvsletten

Kommentar:

Område

Måleindikator

Resultat 2013

2014

Mål 2015

Felles indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Brukertilfredshet*

--

For lav
svarprosent

 

Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet*

5,0

Ikke målt

5,0

Sykefravær  - egenmeldt

 -

0,52%

0,5%

Sykefravær – sykemeldt

- -

6,58%

5%

Økonomistyring

Økonomisk resultat

-1.800 000

+1 200 000

0

Virksomhetens egne indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Andel barn plassert, med oppfylt krav til oppfølgingsbesøk av barneverntjenesten

16%

42%

100%

Andel meldinger konkludert innen frist

100%

100%

100%

Andel meldinger gått til undersøkelse

87,5 %

73,6%

70%

Andel undersøkelser uten fristoverskridelse

96,43 %

99%

100%

Andel undersøkelser konkludert innen ordinær frist (3 mnd)

86,9%

97%

90%

Tiltaksplaner

 

73%

100%

Tjenesteproduksjon og arbeidsmiljø:
Det ble gjennomført en brukerundersøkelse med for lav svarprosent i løpet av høsten 2014.

Det kan være utfordrende med utskiftning av personell og langtidssykemeldinger i  tjenesten.  Personellet har jobbet godt i en hektisk hverdag, men dette har også ført til stor arbeidsbelastning på den enkelte.

Det oppleves som positivt å være samlokalisert med Helse- og familie, og føle tilhørighet i en større organisasjon med blant annet felles personalmøter, sosiale treffpunkter og faglige kompetansehevingstiltak.

Økonomi:
Barneverntjenesten hadde i 2014 et underforbruk i budsjettet. Noe kan tilskrives personalsituasjon, og vakante stillinger. Dette kan også forklares med mindre bruk av konsulentbistand, juridiske utgifter, mindre saker i Fylkesnemda og plasseringer av barn. I tillegg til kontinuerlige evalueringer og  avslutning av dyre tiltak.

Til toppen

Tilbake til barneverntjenestens årsmelding