Målekort Bolig, rehabilitering og aktivisering (BRA)

Virksomhetsleder: Odd Jakobsen

Område

Måleindikator

Resultat 2013

Resultat 2014

Mål 2015

Felles indikatorer:

Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet, bofellesskap Sykehusveien 2 og 12**

Ikke målt

1,0

 

 

Brukertilfredshet,  Kvennhaugen dagsenter ***

Ikke målt

1,9

 

 

Brukertilfredshet, psykisk helse ROP ****

Ikke målt

3,6

 

Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet*

4,5

Ikke målt

4,6

Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt
(Agresso/GAT)

1,94 %

1,27 %

2 %

Arbeidsmiljø

Sykefravær – sykemeldt
(Agresso/GAT)

10,57 %

12,42 %

5 %

Økonomistyring

Økonomisk resultat (1)

105 %

101,7 %

100 %

Virksomhetens egne indikatorer:

Sykehusveien 12:
Antall A-meldinger/ tvangs-vedtak skal ikke overstige 3 pr. år.

Type vedtak i Gerica

3

1

2

Sykehusveien 12:
Totalt antall avvik skal ikke overstige 30 pr år.

EQS og Gerica

 

50

 

Sykehusveien 2:
Antall vedtakstimer til praktisk bistand i bolig, skal reduseres med 5 % hvert år.

Vedtakstimer på den enkelte i Gerica

 

0

 

Personal:
Antall oppfølgingsavtaler IA under 5 pr. år

EQS, personalmappe, manuelt

 

10

5

Antall HMS avvik ikke over 10 pr år.

 

 

21

10

Videreutdanning skal gjennomføres med inntil 60 studiepoeng hvert år.

EQS, personalmappe, manuelt

 

60

60

Minst 15 ansatte skal ha gjennomført et kompetansegivende kurs/opplæring, hvert år.

EQS, manuelt

 

20

15

*Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat
** Svaralternativene er ja og nei, der ja  er beste resultat,( ja=1)
*** Svaralternativene er ja og nei, ja er det beste (ja=2)
**** Svaralternativene er rangert fra 1- 4, der 4 er det beste resultat.
1) Økonomistyring: Revidert budsjett

Kommentarer til Målekortet

  • Brukertilfredshet er målt hos 3 brukergrupper. Bofellesskapene, Kvennhaugen dagsenter og ROP-tjenesten.
  • Sykefravær totalt i BRA er økt fra 10.57 % til 13,69 %.
  • Flere avvik (EQS) i Sykehusveien 12 enn forventet.
  • Man har ikke klart å redusere antall vedtakstimer i Sykehusveien 2, som planlagt.
  • Flere HMS avvik enn planlagt.
  • Målet om videreutdanning for en av de ansatte, med inntil 60 studiepoeng, er oppnådd.
  • Flere enn 15 ansatte har deltatt på kompetansegivende kurs/opplæring.

Økonomi
Overforbruk i forhold til justert budsjett 101,7 % eller ca. kr. 605.000. Opprinnelig budsjett har i løpet av 2014 blitt tilført kr. 5.860 mil. Av dette var 2,5 mill tilført i 2. tertial og   3,3 mill er reguleringer i forhold til lønn/pensjoner.

Hovedårsakene til overforbruket skyldes høyt sykefravær, spesielt i boligene for psykisk utviklingshemmede. Videre har virksomheten kjøpt plasser til ressurskrevende bruker som ikke har vært planlagt i budsjett.

BRA har i 2014 arbeidet med å få en enda bedre økonomistyring, gjennom bedre oversikter og tiltak som har vært rettet mot sykefravær. Tjenestene har blitt opprettholdt, det viser bl.a. brukerundersøkelsen.

Budsjett har økt med 3,153 mill, nettobudsjett for 2015 er 31.785.

Statistikk/informasjon
Avvik: Virksomheten registrerer avvik gjennom EQS, vi ser at  vi har en faglig utfordring i bruken av systemet.

Det er mange ansatte og har derfor en utfordring til å finne en mer lik måte å rapportere på. Det er også noe usikkerhet på hvilket type avvik det er. Skal vi få en god utnyttelse av systemet er det nødvendig med en ennå bedre opplæring. Resultatene som legges fram må derfor sees i lys av dette.

Gerica som er vårt brukerdatasystem er vanskelig tilgjengelig for mange og det er derfor vanskelig å få ut alle data som er ønskelig. Virksomheten savner et lettere tilgjengelig system for å ta ut nødvendige oversikt/statistikk som belyser de utfordringene som ligger i BRA.

HMS
BRA har et godt samarbeid med HMS-øst om diverse tiltak, både overfor enkeltpersoner og grupper ansatte. Tiltakene retter seg i hovedsak mot sykefravær, men det er også enkelt samtaler som går på situasjoner som enkelte har vært en del av, enten mellom ansatte, eller mellom ansatte og bruker.

Virksomheten bruker EQS som system for registrering og oppfølging av div. hendelser. Virksomheten har en utfordring å finne nivået for hva som skal meldes og ikke minst når det skal meldes. Dette vil vi jobbe mer med i 2015.

Av de 21 meldinger som er kommet inn i 2014 i kategoriene:

  • Vold /trusler
  • Person/nesten ulykker
  • Bygg/utstyr/hjelpemidler

Hele 13 av meldingene er om vold/trusler. I forhold til målet for 2014, er dette altfor høyt.

Det vil jobbes med dette framover og ansatte opplever at brukere blir mer krevende når det gjelder adferd.

De blir nødvendig å sette fokus på risikovurdering i forhold til sikkerhet for spesielt ansatte i psykisk helse/ROP. 

 

Til toppen