Målekort Helse og familietjenesten

Virksomhetsleder Gunn Toril Larsen

Område

Måleindikator

Resultat 2013

Resultat 2014

Mål 2015

Felles indikatorer:

Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

 

5,1

 

Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet*

5,3

 

5,5

Arbeidsmiljø

Sykefravær  -egenmeldt

0,94%

0,36 %

0,94%

Arbeidsmiljø

Sykefravær – sykemeldt

3,38 %

10,87 %

3 %

Økonomistyring

Økonomisk resultat

 

104 %

100%

Virksomhetens egne indikatorer:

Tjenesteproduksjon

Andel gravide får undersøkelse og oppfølging etter anbefalt program

 

100%

100%

Vaksinasjonsdekning

 

Resultat mars -15

> 85%

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen 2 uker etter hjemkomst

100%

93%

100 %

Andel barn som har fullført helse-undersøkelse innen 8.leveuke

100%

100%

> 95%

Ved foreldrekurset i ”De utrolige årene” gjøres det en kartlegging via Eybergs skjema før og etter deltagelse. Forventer etter gj. gått kurs positiv endring i adferd (andel i %)

90%

100%

95%

Andel barn med behov for oppfølging etter 3.og 8.klasseundersøkelse

 

Måles fra 2015

5 %

Andel av søknader etter Helse- og omsorgstjenesteloven – vedtak fattet innen 4 uker

 

Måles fra 2015

95%

Andel av henvisninger til fysioterapeut for barn- svar og oppfølging påbegynt innen 14 dager

 

100%

95%

*Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat

Forklaringer til målekort og nøkkeltall:

  • Brukertilfredsheten er målt i helsestasjonen, foreldre med barn i aldersgruppen 0-5 år. Skala fra 1 til 6 hvor 6 er beste resultat. Helsestasjonen ligger på samme nivå som gjennomsnittet av helsestasjoner på landsbasis.
  • Tjenesteproduksjon: Alle vaksiner som blir gitt i helsestasjon/skolehelsetjeneste meldes til et sentralt register. Oversikt på vaksinasjonsdekningen i kommunene foreligger ikke før i april 2015.
  • Tjenesteproduksjon: Andel barn med behov for oppfølging etter 3. og 8.klasseundersøkelse foreligger det ikke data på fra 2014. Oppstart 2015.
  • Antall ansatte: Økning p.g.a vikarer inn for langtidssykemeldt og vikar for ansatt med studiepermisjon.
  • Antall faste konsultasjoner gir et antall på undersøkelser/samtaler i det faste programmet som alle barn/unge får tilbud om. Årsaken til at det er gjennomført færre konsultasjoner i 2014 sammenlignet med 2013 forklares med færre barn/unge i alderen 6-20 år samt at det i 2013 var en omlegging av undersøkelser i skolehelsetjenesten slik at to årskull ble undersøkt på samme år.
  • Det er fortsatt en økning i antall ekstra undersøkelser/konsultasjoner i helsestasjon/skolehelsetjeneste. Dette er undersøkelser på bakgrunn av funn ved faste undersøkelser, henvendelser fra barn/ungdom, foreldre eller andre samarbeidspartnere.

Kommentarer på måloppnåelse 
Det foreligger ikke resultater på alle punkter i målekortet da målekort i utgangspunktet ikke var utarbeidet for 2014. Virksomheten har mange henvendelser både pr. telefon og til ekspedisjonen og flere av brukerne uttrykker at tjenesten er lett tilgjengelig. Virksomheten er fornøyd med måloppnåelsen på de mål som er satt, men ser samtidig at det er grunnlag for å ha ekstra fokus på noen områder. Helse - og familietjenesten har ikke oppnådd målsettingen om hjemmebesøk til alle nyfødte innen 14 dager etter hjemkomst – avvik i tilbudet for 5 familier som i 2014 fikk hjembesøk innen 18- 22 dager.

Andel av søknader etter Helse - og omsorgstjenesteloven – vedtak fattet innen 4 uker. Har avvik på dette for 2014. Målsettingen om at vedtak skal være fattet innen 4 uker i 95% av søknadene er ambisiøs – saksbehandlingen tar lengre tid enn forventet blant annet på grunn av kontakt og innhenting av informasjon fra både interne og eksterne tjenester. Måles f.o.m 2015.

Foreldrekursene ”De utrolige årene” har hatt en økning i antall deltagere for 2014.Dette forklares med et av foreldrekursene er satt i gang i samarbeid med voksenopplæringen og som er en del av introduksjonsprogrammet for innvandrere og flyktninger. Ansees som et pilotprosjekt i DUÅ sammenheng og det har vært henvendelser fra eksterne virksomheter som ønsker informasjon om tiltaket.

Økonomisk resultat
Det er et merforbruk i virksomheten på 4%. Merforbruket forklares med økte utgifter til tiltak etter Helse - og omsorgstjenesteloven, støttekontakter og avlastning. Dette er tjenester som ifølge loven skal gis innen en faglig forsvarlig ramme.

Virksomheten har ikke penger på fond.

Til toppen

Tilbake til Helse og årsmelding helse og familietjenesten