Målekort for virksomhetsområdet Kvalifisering

Virksomhetsleder: Geir Arne Nilsen

Område

Måleindikator

Resultat 2013

Resultat 2014

Mål
2015
Felles indikatorer: 

Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet Flyktningtjenesten*

 

5,9

Måles høst 2016

Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet Voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere*

 

5,6

Måles høst 2016

Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet LAOS**

 

3,3

Måles høst 2016

Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet*

4,6

 

Måles høst 2015

Arbeidsmiljø

Sykefravær  - egenmeldt

 

1,39 %

< 4 %

Arbeidsmiljø

Sykefravær –sykemeldt

 

5,98 %

< 5 %

Økonomistyring

Økonomisk resultat

 

101 %

< 100 %
Virksomhetens egne indikatorer: 

Tjenesteproduksjon

Av antall deltagere med kommunalt vedtak om aktivisering på LAOS/sysselsettingstil-budene skal andelen av deltagere i aldersgruppen 20-40 være overrepresentert

 

71,4 %

> 60 %

Tjenesteproduksjon

Deltagerne i sysselsettingstiltakene henvist fra Nav skal kvalifisere seg til ordinær jobb, skolegang eller videre arbeidsrettede tiltak i regi Nav.***

 

44,44 %

> 60 %

Tjenesteproduksjon

Antall tildelte voksenopplæringstimer LAOS skal dekkes innen rammen av en lærerstilling

 

130 %

</= 100 %

Tjenesteproduksjon

Andel beståtte norskprøver muntlig, minimum nivå A2, av oppmeldte introduksjonsdeltagere og elever med rett og/eller plikt til norskopplæring

 

80 %

> 70 %

Tjenesteproduksjon

Andel beståtte norskprøver skriftlig, minimum nivå A2, av oppmeldte introduksjonsdeltagere og elever med rett og/eller plikt til norskopplæring

 

50 %

> 50 %

Tjenesteproduksjon

En andel av deltagerne på introduksjonsordning skal gjennomføre introduksjonsperioden på normert tid på 2 år

 

80 %

> 50 %

*  Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat
** Skala fra 1 til 4, der 4 er beste resultat
*** 8 deltakere (inkludert 2 avklart for uførepensjon).

Kommentarer til målekortet

Felles indikatorer

  • Virksomhetsområdet Kvalifisering består av ulike tjenester og brukerundersøkelsene tas innenfor Flyktningtjenesten, Voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere samt LAOS inkl. sysselsettingstiltakene og spesialundervisning. Som det fremkommer av tabellen benyttes det to ulike skalaer i undersøkelsen.
  • Ut i fra resultatet på brukerundersøkelsen på LAOS bør måltallet justeres til ˃ 3,4. Dette da vi ser at det er områder med forbedringspotensial.
  • Når det gjelder økonomisk resultat endte virksomheten på et overforbruk på rett i overkant av kr. 100.000.-, et beløp som blir dekket opp virksomhetens oppsparte fondsmidler.

Tjenesteproduksjon

  • Vi ligger høyt i tildeling av ressurser til spesialopplæring VO. Dette har sammenheng med lavere alder på deltakere og sakkyndig tilråding fra PPT. Det kan forventes noe reduksjon fra kommende skoleår.
  • Når det gjelder norskopplæringen viser tallene, både måltall og resultater, at det å tilegne seg skriftlig norskkompetanse er et lang lerret å bleke. Det er også slik at det er brukere, utover introduksjonsdeltagere, med rett og/eller plikt til norskopplæring som bidrar til at resultatene ligger omtrent på måltall. Erfaring viser at å bestå skriftlig norsk tilsvarende nivå A2 i løpet av to til tre år er vanskelig å oppnå, de aller fleste trenger omtrent fem år på å komme opp på et slikt nivå. Vi bosetter mange med lite eller ingen skolegang fra hjemlandet og måltall er satt med bakgrunn i dette.
  • De aller fleste gjennomfører introduksjonsprogrammet på normert tid to år. Det er ofte naturlig å videreføre en kortere periode som tilsvarer et naturlig stoppunkt, eks. at det gis en måned eller to ekstra hvis det er det som mangler frem til juleferie eller sommerferie.

Generelt om målekortet

God måloppnåelse i virksomheten har klar sammenheng med de ansattes tilstedeværelse. Lite fravær og god evne til både samarbeid og samhandling, internt og eksternt, gir gode resultater.

Til toppen