Målekort Løten helsetun
Virksomhetsleder Hanna Berget

Område

Måleindikator

Resultat 2013

Resultat 2014

Mål 2015

Felles indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Brukertilfredshet*

Ikke målt

5,1

> 5

Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet*

4,5

Ikke målt

> 4,7

Sykefravær - egenmeldt

2,28 %

2,05 %

<2 %

Sykefravær – sykemeldt

10,15 %

6,27 %

<9 %

Økonomistyring

Økonomisk resultat

104 %

101,3 %

100 %

Virksomhetens egne indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Bruk av antall sengeplasser (i %)

96,4 %

98 %

100 %

Ventetid på langtidsopphold

0

0

< 3 uker

Antall liggedøgn for utskrivningsklare pas. det må betales for

1

1

<10 døgn

Antall pasienter reinnlagt på sykehus

Ikke målt

0

<10 pas.

Antall fall med bruddskader

Ikke målt

5

< 5

Andel avvik i % av utdelte legemidler (124 100 utdelinger pr. år)

Ikke målt

0,1%

<0,1%

Arbeidsmiljø

Andel høgskole-utdannede ansatte i forhold til helse-fagarbeidere og ufaglærte i pleie

Ikke målt

38/62

 50/50

Andel ansatte med stillingsstørrelse
>50 % (i pleie)

Ikke målt

64,5%

 75%

Antall ansatte som har gjennomført et kompetansehevende kurs

Ikke målt

150

30

Kommentarer til målekortet:

  • Brukertilfredsheten er 5,1. Det gis stadig gode tilbakemeldinger på tjenesten som blir gitt.
  • Sykefraværet har gått ned siden året før – Agressotall. Det blir jobbet aktivt med sykefraværsoppfølging.
  • Økonomisk resultat sier et overforbruk på 1,3 %. ( ser at tallet for 2013 skulle vært

101 %) Overforbruket er i all hovedsak knyttet til lønn og utgifter til ubekvemstillegg for vikarer og ekstrahjelp. Når det er fullt belegg, må det leies inn vikar fra første dag. For å holde budsjettramma, ble det solgt to plasser til Elverum halve året samt nedleggelse av 4 plasser og reduksjon i bemanningen fra 01.10.2014.

  • Det har i perioder vært ledighet i senger – noe som har ført til at vi har klart å ta imot utskrivningsklare pasienter og gitt tilbud til bygdas beboere når de har hatt behov. Har betalt for et overliggerdøgn til 2. linjetjenesten.
  • Alle med behov for plass får i første omgang et korttidsopphold, dette for å vurdere tjenestenivået. Ikke vært venteliste på langtidsplasser for de som har hatt behov for det.
  • Det har ikke vært reinnleggelser til sykehus i 2014. dette skyldes godt samarbeid med sykehuset, god kompetanse på Helsetunet og at det er ansatt sykehjemslege i 100 %.
  • Med så mange utdelinger av medikamenter i løpet av ett år er ikke 0,1 % mye. Det har ikke vært til skade for pasienten de avvikene som har skjedd og det er gode rutiner for å håndtere det. Fall er også vanskelig å unngå helt, men fokuset i år har vært spesielt rettet mot fallforebygging og legemiddelbruk/håndtering.
  • Målet om fordeling høgkoleutdannede ansatte er ikke oppnådd. Ved ledighet i stillinger blir det hele tiden vurdert hvilke kompetanse som trengs. Kompetansebehovet har økt i takt med samhandlingsreformen og kortere liggetid i 2. linjetjenesten. Ved ledighet i stillinger ses det på om noen i deltidsstillinger ønsker høyere stillingsbrøk.
  • Det har vært gjennomført flere internundervisninger i løpet av året. Fagutv.sykepleier arrangerer disse. Deltagelsen har vært veldig god. Til sammen har det deltatt 150 ansatte på de undervisningene som har vært. Flere nås ved å ha det på virksomhetsområdet, og ved å ta samme undervisning to-tre dager, så har flere muligheter til å gå fra jobben den tiden det tar.

Til toppen