Målekort Hjemmebasert omsorg

Virksomhetsleder: Norunn M. Hansen

Område

Måleindikator

Resultat 
2013

Resultat 2014

Mål 2015 

Felles indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Brukertilfredshet*

 

    5,1

> = 5,5

Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet*

5,5

-

> = 5,4

Sykefravær - egenmeldt

 

0,75 %

< 1 %

Sykefravær – sykemeldt

 

7, 69 %

<  4 %

Økonomistyring

Økonomisk resultat

103 %

 

100 %

Virksomhetens egne indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Mottakere av kjerne-tjenester til hjemme-boende, pr. 1000 innbyggere 0-66 år

15

16

30

Mottakere av kjerne-tjenester til hjemme-boende, pr. 1000 innbyggere 67 – 79 år

105

106

105

Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr.1000 innbyggere 80 år og over.

581

544

590

Antall avvik  pr. år

 

    29

<15 pr. år

Alle som søker om hjemmesykepleie skal motta vurderingsbesøk innen  24 timer.

 

100%

100%

Alle som søker om andre tjenester skal få vurderingsbesøk innen 3 uker

 

Ikke nådd mål .

100%

Alle som har fått tildelt tjeneste skal ha vedtak innen 14 dager

 

Alle får

100%

Alle boliger skal være utleid.

 

100%

90%

Andel årsverk i brukerrettede tjenester med høyskoleutdanning/ helsefagarbeiderutd. i hjemmesykepleien

 

65/35
(inkludert ledere)

60/40

Arbeidsmiljø

Andel ansatte med stillingsstørrelse <50%

 

2,22 %

< 2 %

Minst 10 ansatte skal ha gjennomført relevant kurs/ kompetansehevende tiltak hvert år.

 

100 %

100 %

* Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat

Forklaringer til målekort:

Brukertilfredshet

Målt i Hjemmebasert omsorg til 5.1. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. Brukertilfredsheten har gått ned fra forrige undersøkelse fra 5,4.  De aller fleste er svært fornøyd med tjenesten som gis.

Sykefravær

9,53 % i 2014  ifølge GAT, Sykefravær 8,77 % i følge Agresso. Sykefraværsprosenten er høy i Boenheten  22,87 % – få ansatte, sykefravær i hjemmesykepleien 4,86 %.

Økonomi:
Hjemmebasert omsorg fikk tilført 400.000 etter 2. tertial, det er likevel en overskridelse med kr. 566.000.

Årsak til overskridelse:

  • Utdanningspermisjoner med behov for vikar. Masterutdanning i Geriatri. Kostnad vikar ved permisjon kr.116.000 + økte ubekvemstillegg og sosiale utgifter
  • Utvidet vedtak BPA, etter klagesak kr. 300.000
  • Lønn lærlinger som ikke er refundert kr.25.000
  • Nye mobiltelefoner til hjemmesykepleien, ugunstig abonnement førte til økte utgifter - endret abonnement.
  • Økte fellesutgifter for omsorgsboligene i Løtensenteret, Stasjonsvegen 3, kr.75.000 - tillegg til vedlikeholdsfonn, kr.63.000 felleskostnader .
  • Utgifter opplæring i GAT for alle avd. ledere og oppgradering av Gerica. Innføring av E- link med stort opplæringsbehov av mange ansatte og dermed behov for vikar.

Mottakere av kjernetjenester

Mottakere av kjernetjenester er stabilt, litt nedgang i gruppen 80 år og eldre.

Alle som søker hjemmesykepleie får vurderingsbesøk innen 24 timer for å avklare behov. Hjemmebasert omsorg har ikke klart målet om at de som søker andre tjenester skal få vurderingsbesøk inne 3 uker, dette skyldes for lite ressurser og stor arbeidsmengde, slik at det ikke har vært mulig å få til dette .

Avvik
De fleste avvik er i forhold til legemiddelhåndtering, dette er likevel lite i forhold til hvor mye oppgaver som er rundt legemiddelhåndtering. Det er viktig at avvik blir registrert slik at rutiner blir utbedret, ledd i kvalitetssikring.

Opplæringsplan/ Kompetansehevende tiltak
Opplæringsplanen er i stor grad gjennomført.
1 sykepleier fortsetter sitt masterstudie i Geriatri,  Rådmann har innvilget permisjon med lønn, til dette studiet. Hun er ferdig med sin masteroppgave sommer 2015.
Videreutdanning i kreftomsorg for 2 helsefagarbeidere, ferdig våren 2014.
En ansatt har tatt fagprøve , helsefagarbeider gjennom ”prosjektet opplæring på arbeidsplassen.”
Demensomsorgens ABC, flere deltar.
Deltatt på ulike fagkurs, permisjoner i forbindelse med kurs og faglig oppdatering utløser vikarbehov.
Flere medarbeidere har valgt å starte videreutdanning uten permisjon med lønn, men dette utløser permisjon i forbindelse med eksamener.
Positivt at flere medarbeidere har valgt å ta videreutdanning, viktig med fagutvikling for å møte kompetansebehovet framover jfr. samhandlingsreformen.

Demensteam
Det er opprettet en 60 % stilling Demenskoordinator jfr. Helse –og omsorgsplan, har omdisponert ledige stillinger for å få til dette. Det er viktig å fange opp pasientene tidlig i sykdomsutviklingen for å lage et godt tilbud, slik at de kan bo lengst mulig hjemme. Pårørende samarbeidet blir vektlagt, og vi får stadig gode tilbakemeldinger om dette.

Demensteamet ble opprettet i januar 2014, og er et tverrfaglig samarbeid mellom virksomhetsområdene Bolig, rehabilitering og aktivisering og Hjemmebasert omsorg. Demensteamet består av en ergoterapeut og geriatrisk sykepleier. Demensteamet har hovedsakelig avsatt en dag i uken hvor man gjør kartlegging og oppfølging av pasienter og pårørende. I 2014 hadde demensteamet 17 kartleggingsbesøk samt henvendelser og veiledning av personer som har en kjent demensdiagnose. Året har også blitt brukt til å synliggjøre demensteamet i kommunen og andre samarbeidspartnere. I 2015 er målet å skulle veilede pleiepersonalet inne på sykehjemmet, for å øke kompetansen og fagutvikling innen demensfaget.

Godt samarbeid med frivilligsentralen og Nasjonalforeningen for folkehelse har gjort at flere kan delta på aktivitetstilbud med følge av frivillig eller aktivitetsvenn. Fra opptart i november fram til årsskifte 2014/2015 har fokus vært etablering av aktivitetsvennprosjektet i samarbeid med nasjonalforeningen. En tverrfaglig arbeidsgruppe har jobbet med rekruttering av frivillige aktivitetsvenner og det er gjennomført et 6 timers kurs med opplæring i demens, kommunikasjon, etikk og taushetsplikt.

Brukerstyrt personlig assistent
Det er totalt vedtak på 136 timer pr. uke BPA i 4 forskjellige ordninger.

Ambulerende vaktmester
Det har vært en helt normal aktivitet gjennom 2014, dette gjelder både hørsel og bevegelse. Det har vært litt flere reparasjoner pga av dårligere kvalitet på en del produkter fra hjelpemiddelsentralen. Ukentlig besøk ligger på et sted mellom 30-34 besøk/tjenester i gjennomsnitt , ca 1400-1500 besøk/tjenester årlig.

Trygghetsalarmer
Avtalen med tidligere Hjelp 24, nå SOS internasjonal A/S - trygghetssentralen, brukes fleksibelt og det betales for aktive alarmer til enhver tid. Avtalen ble forlenget med 1 år 20.08.2014 og gjelder til 31.08.2015, kan løpe videre med 1 måneds oppsigelse etter den tid.  

128 personer har hatt trygghetsalarm i løpet av året, snittalder på de som har trygghetsalarm er 84 år.

Boliger
Det har vært endring i leieforholdet i 12 trygde/omsorgsboliger.

Flere av leilighetene trenger oppussing, de eldste trygdeboligene er  nedslitt og har en dårlig standard. Flere klager over kalde og trekkfulle leiligheter, dette fører til store strømutgifter til oppvarming av bolig for leietager.

Det er forsatt mange boligsøkere og mange unge som har behov for bolig med bistand/ boveiledning.

Tverrfaglige samarbeidsmøter
Det har også i 2014 vært et godt samarbeid med Løten Helsetun og BRA, mange  brukere har hatt ulike typer korttidsopphold på Helsetunet. Dette har stor betydning for at flere kan bo lengre i eget hjem.

Behovet for samarbeidsmøter mellom Hjemmebasert omsorg og Løten Helsetun øker i takt med økning av korttidsplasser. Det er behov for å utveksle informasjon og planlegge for å gi gode helhetlige tjenester, dette krever tid og ressurser. Det kreves både tverrfaglig samarbeid og samarbeid med pasient og pårørende. Det er også behov for tett samarbeid mellom psykisk helse, fysioterapi, ergoterapi og hjemmesykepleien.

Det er nødvendig med tett samarbeid mellom hjemmesykepleien og fastleger, har faste møter og innføring av  E-link  har forenklet dette samarbeidet betydelig.

Det er svært arbeidskrevende og lange prosesser å forberede innleggelse i institusjon for den demente pasient og deres pårørende. Denne prosessen krever et tett tverrfaglig samarbeid og er svært tidkrevende.

Hjemmebasert omsorg har en kreftsykepleier som arbeider en dag i uka for å koordinere tilbudet til kreftpasienter i kommunen. Dette innebærer pasientkonsultasjoner, tett pårørende samarbeid og samarbeid med  2. linjetjenesten og fastlegene. 

Til toppen