Målekort NAV

Virksomhetsleder: Bente Larsson

Område

Måleindikator

Resultat 2013

Resultat 2014

Mål 2015

Felles indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Brukertilfredshet*

4,82

4,81

>5

Arbeids-miljø

Medarbeidertilfredshet**

 

20,6

24

Sykefravær  - egenmeldt - kommuneansatte

 

1,02 %

< 5 %

Sykefravær – sykemeldt - kommuneansatte

 

6,46 %

< 5 %

Sykefravær - statlige ansatte

 

0 %

< 5 %

Økonomi-styring

Økonomisk resultat -  kommune

  • Drift og stønad

 

137,5 %

100 %

Økonomisk resultat - stat

  • Drift

 

100 %

100 %

Virksomhetens egne indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Besvarte telefon-henvendelser innen frist

 

90 %

80%

Andel virksomheter som har fått arbeidsmarkeds-bistand fra NAV

 

24,1 %

20 %

Andel som har mottatt økonomisk sosialhjelp

 

1,8 %

1,7 %

Andel som er langtids-mottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold

 

1,8 %

1,5 %

Andel av de unge som har mottatt økonomisk sosialhjelp

 

3,9 %

3,0 %

Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år

 

28 %

26%

Antall deltakere i Kvalifiseringsprogram ved utgangen av mnd

 

9

10

Antall vedtak om økonomisk sosialhjelp fattet pr måned

 

87

75

Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp

 

238

240

Antall personer med gjeldsrådgivning

 

54

55

Andel av søknad om økonomisk sosialhjelp som er behandlet innen 4 uker

 

84 %

80 %

Gjennomsnittlig stønadslengde for økonomisk sosialhjelp – antall mndr

 

4,2

4,0

Antall arbeidsledige pr 31.12.:
- helt ledige
- delvis ledige

 

 

125
62

 

<100
<50

Antall sykmeldte pr 31.12.2014

 

309

280

Antall mottakere av Arbeidsavklaringspenger pr 31.12.

 

284

250

 Til toppen

Resultater
Løten har forholdsvis mange som er utenfor arbeidslivet, og som mottar stønader fra NAV, statlige eller kommunale.

I 2014 kom 66% arbeidssøkere tilbake i arbeid. Av de med nedsatt arbeidsevne, kom 43% tilbake i arbeid.

Brukerundersøkelsen i oktober viser at brukerne er fornøyd med service og tjenester ved NAV Løten. Spesielt er vi fornøyd med at vi scorer høyt på vår veiledningstjeneste.

Vi legger stor vekt på at brukerne skal kunne stole på oss. 90% av alle telefonhenvendelser er besvart innen frist, og 87% av alle søknader om økonomisk sosialhjelp vår vedtak innen i måned.

Antall stønadsmottakere og utbetalinger av økonomisk sosialhjelp har økt svært mye de to siste årene.  I tillegg er andelen av unge stønadsmottakere økt til 3,9. Dette området skal det derfor settes spesielt fokus på i 2015. Dedikerte medarbeidere skal jobbe med å finne årsaker og finne tiltak i forhold til dette. 

 Til toppen