Målekort Jønsrud barnehage

Virksomhetsleder: Tove Paulsen Trætteberg

Område

Måleindikator

Resultat 2013

Mål 2014

Resultat 2014

Felles indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Brukertilfredshet* *

-

> 5,0

5,1

Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet*

5,3

> 5,0

-

Sykefravær - egenmeldt

1,35%

< 1,4%

0,42 %

Sykefravær - sykemeldt

8,72%

< 7%

3,56 %

Økonomi-styring

Økonomisk resultat (i %)

100%

< 100%

104, 2%

Virksomhetens egne indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Andel barn over to år som språkkartlegges (TRAS)

100 %

100%

100 %

Andel barn som blir kartlagt med ”Alle med”

100 %

100%

100 %

Andel barn med vedtak om
§ 5-timer som får spesial pedagogisk hjelp

-

100 %

100 %

Foreldreveilednings- møter pr. år (tilbud)

2

2

2

Trivsel**(alle punkter)

-

> 5

5,2

Tilrettelegger for det enkelte barns læring**

-

> 4,8

4,6

Barnehagenes bidrag til ditt barns språkutvikling**

-

> 5

5,1

Personalets omsorg for barnet**

-

> 5

5,2

Barnehagens samarbeid med hjemmet**

-

> 5

5,1

Arbeidsmiljø

Antall møter pr år som gir ansatte mulighet til faglig utvikling (P-dager, pers.møter, kurs)

16

12

14

Andel ansatte med fagutdanning (barne- og ungdomsarbeider førskolelærer)

60%

80 %

80%

*Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. Gjennomføres i oddetalls år.
**Resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. Gjennomføres i partalls år.

Kommentarer til målekort og nøkkeltall

Resultatene fra brukerundersøkelsen viser en liten økning fra 2012 til 2014, og ligger nå på 5.1. Dette viser fortsatt at foreldrene trives godt og er veldig fornøyde med barnehagen vår.

Vi jobber mye og bevisst for at dette skal opprettholdes, og ser her resultater av dette.

Når det gjelder medarbeidertilfredshet har vi ikke i 2013 hatt noen medarbeiderundersøkelse, men vi har hatt en HMS gjennomgang. Her har vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra fornøyde ansatte.

Målekartet viser at Jønsrud barnehage ligger litt over målet sykefraværsprosent som er satt for 2014. Dette er også noe høyere enn forrige år. Barnehagen har kontroll på fraværet og vet at langtidsfraværet ikke er arbeidsrelatert. Dette har vært en idrettsskade og alvorlig sykdom hvor tilrettelegging i stor grad ikke har vært mulig. Vi jobber bevisst med at friskprosenten skal være høyest mulig, og vurderer hele tiden tilrettelegging der det er hensiktsmessig.

Målekortet ellers viser at Jønsrud barnehage har nådd sine mål.

Til toppen