Målekort Jønsrud skole

Virksomhetsleder: Audhild Thoi Køhl

Område

Måleindikator

Resultat 2013

Mål 2014

Resultat 2014

Felles indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen*/ ****

-

5,0

4,8

 

Arbeidsmiljø

 

Medarbeidertilfredshet*

5,3

5,0

Gjennomføres i oddetalls år

Sykefravær - egenmeldt

0,61%

<1%

0,35%

Sykefravær – sykemeldt

1,82%

<3%

3,50%

Økonomi-styring

Økonomisk resultat

100,64%

100%

103,14%

Virksomhetens egne indikatorer:

Tjeneste-produksjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) Vår-prøver

Lesing 1. klasse

81 %

90%

62 %

Lesing 2. klasse

82 %

90 %

78 %

Lesing 3. klasse

100 %

90 %

79 %

Regning 2. klasse

58 %

70 %

73 %

Nasjonale prøver 5. trinn** Høstprøver

Lesing

2,3

> 2,0

Kommentar

Regning

2,2

> 2,0

Kommentar

Engelsk

2,2

> 2,0

Kommentar

Antall årsverk ordinær undervisning

7,2

7,7

9,4

Antall årsverk spesialundervisning

 

 

1,5

Antall årsverk særskilt språkopplæring

 

 

0,1

Lærerårsverk andre oppgaver

1,2

1,1

1,1

Antall årsverk annet personale (rektor, ledelsen, barne- og ungdoms-arbeidere/assistent)

2

2

    3

Antall årsverk SFO

 

 

1,3

Støtte fra lærere***

4,7

4,3

4,7

Motivasjon***

4,0

4,3

4,0

Andel lærere som benytter it`s learning

100 %

100%

100 %

Antall elever som må dele pc/ nettbrett

4,25

2

2,5

Andel elever over kritisk grense på frivillig kartleggingsprøve 4. klasse digitale ferdigheter

100%

85%

82%

Andelen av timer gitt til spesialundervisning

16,2%

8%

10,2%

Andel fremmedspråklige elever som når nivå 2

33 %

40 %

33 %

Mobbing***

1,3

1,0

1,2

Trivsel på skolen***

4,7

4,5

4,3

Tjeneste-produksjon

 

SFO`s brukerundersøkelse*/****

-

5,0

4,0

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass

76%

85%

55%

Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass

53%

65%

45%

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp

65%

60%

71%

* Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat
**Skala 1 til 3, der 3 er beste resultat
***Tall fra elevundersøkelsen høst 2013, 7.trinn. Skala 1-5, der 5 er best. For mobbing er skalaen 1-5, hvor 1 er best.
**** ny digital gjennomføring av foreldreundersøkelsen – SFO undersøkelsen inngikk i denne. Lav svarprosent uti fra papir utgaven i 2013. Svar % 2013 nær 90 % (papir), 2014 svar % 48.1 (digital). Mål for 2015 er å øke deltagelsen. 

Forklaringer til målekort, og kommentar til måloppnåelse

 • Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen ved Jønsrud skole er på 4.8 % det er en nedgang fra sist år, men med faktorer for gjennomføringen (- digitalisert for første gang) og svar-prosent er rektor fornøyd med resultatet. Skolen skal jobbe med deltagelsen for å oppnå bedring av deltakelsen for 2015. Skolen hadde en svarprosent på 48.1 %, det vil si at 50 av 104 brukere har svart.
 • Sykefravær – egenmeldt, målet er under 1 og vi ligger på 0,35.
 • Sykefravær – sykemeldt, målet under 3, resultatet på 3,50. Vi har hatt to lagtidssykemeldinger som gav en høy måling. Dette er løsbare sykemeldinger der rektor ser at målet for 2014 er realistisk også i 2015.
 • Økonomisk resultat er noe over målsettingen. Rektor har hele året gitt uttrykk for et merforbruk for 2014. Skoleårets start gav merforbruk i lønn. Dette er grunnet elever med atferdsvansker der det utløser et behov for større voksentetthet og økt assistentbruk. Nye elever med rett på særskilt språkopplæring etter § 2-8 i opplæringsloven. Dette blir et merforbruk i lønn. Det er også en nedgang i SFO-brukere i høst, noe som gir tap i inntekt i budsjett.
 • Obligatoriske kartleggingsprøver er under måloppnåelse for skolen, skolen jobber med å bruke resultatene i kartleggingen for å vurdere læringen som blir gjort, vi har fokus på vurdering for læring og ikke av. Av læring er resultatorientert og gir svar ingen svar på fremover vurderinger og arbeid. Skolen skal og har som mål å heve ferdighetene på kartleggingsprøvene men dette er et langsiktig arbeid og gir resultater over tid. Leskurs og strategier har fokus i alle fag og skolen legger til rette for individuelle læringsmål og kompetanseheving for lærerne. Viktig blir også å bruke fagkompetansen til læren i de ulike fag ikke bare i sin kontaktklasse.
 • Nasjonale prøver i 5.trinn. Skolen har gjort det meget godt. Engelsk: skala poeng 38-61. Snitt 51. Regning: Skala poeng 41-71. Snitt 56. Lesing: Skala poeng 31-66. Snitt 45. Nasjonalt er snitt er 50 poeng og vi har oppnådd dette med unntak av lesning. Vi må ta selvkritikk på dette da prøven ble gjennomført med dårlig forarbeid/gjennomføring. Dette er evaluert og vil bli med i neste års forberedelser /gjennomføring. Rektor ser at fagkompetanse, gode strukturer på arbeidsprosesser gir resultater over tid.
 • Virksomhetenes egen indikator ang spesialundervisning er dette et mål og holde lavt. Vi har tilrettelegging og tilpasset undervisning som klare målsettinger og spesialundervisningen er kun inne der vi er lovpålagt og rettigheter skal ivaretas. Skolen er tydelige på mål ang hva som er tilrettelagt/individuelle planer og tidlig innsats er viktig for skolen.
 • Skolen har et mål med økte ferdigheter i IKT. Vi har mål om 2 elever pr pc/nettbrett nådde ikke helt målet- 2.5 elev på pc/nettbrett. Vi ønsker fortsatt og holde mål på 2 elever og jobber mot dette i 2105. Resultater på digitale ferdighet 4.klasse er på 82 % og vi hadde mål på 85 %. En god bekreftelse på at skolen er i gang med kompetansehevingen.
 • Virksomhetenes egen indikator når det gjelder elevundersøkelsen er skolen på rett vei og skolen er fornøyd med utviklingen og dette bekrefter vårt arbeid med PALS, eleven i sentrum, skolens visjoner og mål for den enkelte elev. Satsing på kvalitet og gode møte plasser for lærere der fagfokus og enkelt eleven er i sentrum. Faste team og felles møter ved skolen er viktige suksessfaktorer. Helhetstenkning i organisasjonen og felles mål er godt innarbeidet hos de ansatte.
 • Skolens tjenesteproduksjon er noe lav. Vi hadde mål med 65 % av 3-4 klassinger skulle benytte SFO men kun 45 % var resultatet. Dette er grunnet et veldig lite kull og vi ser dette er varierende og kan ofte være ustabilt. Leksehjelpen er også med på å få nedgang i % deltagelse. Foreldre/foresatte velger leksehjelp og da trekker elevene ut av SFO i denne aldersgruppen. 

Kommentarer til Nasjonale prøver

 • NP (Nasjonale prøver):
  Nasjonale skalapoeng er i år nytt ang resultater på Nasjonale prøve. Vi kan derfor ikke i år se på resultater som tidligere. Vi har et snitt på 50 nasjonalt og da kommer Jønsrud med snitt som vist under.
 • Jønsrud sine skala poeng:
  • Engelsk: skala poeng 38-61. Snitt 51
  • Regning: Skala poeng 41-71. Snitt 56
  • Lesing: Skala poeng 31-66. Snitt 45

Kommentarer til økonomisk resultat

Ti tross for overføringer fra fellesreservene hadde skolen et merforbruk i 2014. Dette kan forklares ut fra uforutsette hendelser. Skolen vet ikke om nye elever og behov som kommer når skoleåret starter i august. For 2014 gav dette utslag i merforbruk i lønn. Dette grunnet elever med atferdsvansker der det utløser et behov for større voksentetthet og økt assistentbruk. Nye elever med rett på særskilt språkopplæring etter § 2-8 i opplæringsloven. Dette gav også et merforbruk i lønn. Det er også en nedgang i SFO-brukere i høst noe som gir tap i inntekt i budsjett. Det kom også refusjonskrav fra elever i fosterhjem som rektor ikke hadde fått varsler om ved skolestart. Økonomisk styring hadde sterkt fokus siste halvår og dette ga virksomheten utfordringer ang drift og daglige aktiviteter.

Til toppen