Målekort Lund skole/SFO

Virksomhetsleder: Anne Berit Fjeldseth

Område

Måleindikator

Resultat 2013

Mål  2014

Resultat 2014

Mål 2015

Felles indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Brukertilfredshet

-

5,0

      4,8

5,0

Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet

4,8

5,0

-

5,0

Sykefravær - egenmeldt

0,67 %

>1 %

0,72 %

>1 %

Sykefravær – sykemeldt

5,6 %

>3 %

4,69 %

>5 %

Økonomi-styring

Økonomisk resultat

100,64%

100%

103,4%

100%

Virksomhetens egne indikatorer

Tjeneste-produksjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) Vårprøver

Lesing 1. klasse

69%

80%

89%

90%

Lesing 2. klasse

62%

90%

85%

90%

Lesing 3. klasse

67%

90 %

55%

90%

Regning 2. klasse

92%

90 %

83%

90%

Nasjonale prøver 5. trinn** Høstprøver

Lesing

2,1

2,2

49(50)

50

Regning

2,3

2,2

50(50)

51

Engelsk

2,2

2,2

45(50)

48

Lærerårsverk ordinær undervisning

6,1

6,5

5,7

4,9

Lærerårsverk spesialundervisning

1,0

0,7

0,8

0,8

Lærerårsverk særskilt språkopplæring

 

-

0,2

0,2

Lærerårsverk andre oppgaver

0,7

0,7

0,8

0,7

Antall årsverk annet personale (rektor, ledelsen, barne- og ungdomsarb./ass.)

2,5

3,0

3,4

2,0

Årsverk SFO

1,7

-

2,1

1,9

Støtte fra lærere***

3,7

4,3

4,5

4,6

Motivasjon***

3,3

4,5

4,0

4,2

Trivsel på skolen***

4,1

4,7

4,5

4,6

Mobbing***

1,3

1,0

1,2

1,0

Andel lærere som benytter it`s learning

100%

100%

100%

100%

Antall elever som må dele pc / nettbrett

4

2

5

5

Andel elever over kritisk grense på frivillig kartleggings-prøve 4. klasse

100%

90%

80%

90%

Andelen av timer gitt til spesialundervisning

14,2 %

8 %

13,7 %

14%

Andel fremmedspråklige elever som når nivå 2

38 %

40 %

17 %

40 %

Tjeneste-produksjon

 

SFOs brukerundersøkelse

-

5,0

4,2

4,6

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass

79 %

85 %

80 %

85 %

Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass

55 %

65 %

50 %

65 %

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp

55 %

60 %

55 %

60 %

** Skala 1 til 3, der 3 er beste resultat (Gjelder nasjonale prøver 2013)
***Tall fra elevundersøkelsen høst 2013 7.trinn. Skala 1-5, der 5 er best. For mobbing er skalaen 1-5, hvor 1 er best.

Forklaringer til målkortet Lund/SFO:

 • Elevundersøkelsen for 2013 og 2014 kan sammenlignes. Den var ny i 2013. Skalaen er fra 1-5, hvor 5 er best. Når det gjelder mobbing er skalaen omvendt, 1 er best.
 • Nasjonale prøver 2014 kan ikke sammenlignes med tidligere år. Utdanningsdirektoratet har fra 2014 gått over til skalapoeng. Rektor har derfor valgt å sette landsgjennomsnittet i parentes. Målet for 2015 er også endret til skalapoeng. Skalapoeng skal på sikt gi bedre forståelse av hvordan elevene ved skolen mestrer de nasjonale prøvene, da gjennomsnittet er basert på flere elever.

Kommentarer til målkortet Lund skole/SFO

 • Brukertilfredshet: I årets brukerundersøkelse svarer foreldrene på vegne av sine barn.  Vi får svar på hvordan foresatte mener ungene trives på skolen.  Her er 5 best.
 • Arbeidsmiljø: Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse dette året.  Skolen har et lavt sykefravær.
 • Økonomistyring: Til tross for overføringer fra fellesreservene hadde skolen et merforbruk i 2014. Dette kan forklares med at det ble tilsatt ny assistent (1.8.14) til første trinnet. Oslo kommune ville ikke betale 439.000,.- for en fosterhjemsplassert elev. Dette ble tilbakeført som utgift i 2014.  Kjøp av tjenester fra andre kommuner var en stor utgiftspost for Lund skole i 2014.  Utgiftene handler om elever som av ulike grunner bor i andre kommuner, men som økonomisk tilhører Lund skolekrets.  Disse utgiftene var ikke lagt inn i budsjettet.  I tillegg er HIKT en stor utgiftspost.
 • Obligatoriske kartleggingsprøver: Leseferdighetene må forbedres. Rektor kan ikke forklare hvorfor 3. trinn er så svake lesere dette året. Skolen gjennomfører veiledet lesing hver fredag på småtrinnet.  I tillegg gjennomfører vi intensive lesekurs for elever som vi kartlegger til å være i faresonen.  Dette bør vi se resultatet av i 2015.
 • Årsverk: Ved utgangen av 2014 hadde vi totalt 13,1 årsverk på skolen ( se nøkkeltall) For 2015 må vi redusere antall årsverk for å prøve å nærme oss et budsjett i balanse. .
 • Elevundersøkelsen: Støtte fra lærere, motivasjon, trivsel og mobbing.  Skolen klarer ikke å holde målsettingen for 2014, bortsett fra når det gjelder støtte fra lærerne.  Det er likevel en gledelig framgang siden 2013.  Skolen har nulltoleranse når det gjelder mobbing.
 • Elev-pc’er: Målsettingen for 2014 var å ha en god dekning med flere pc’er på skolen.   Det skulle være en pc på to elever.  Dette klarte vi ikke å få til.  I 2013 hadde skolen noen stasjonære pc’er.  Disse ble levert tilbake til HIKT i 2014, da de var «løpt ut» på dato. Vi har i dag 17 bærbare elev-pc’er, noe som tilsvarer en pc på fem elever. 
 • SFO og brukerundersøkelse: Også her har foresatte svart på vegne av sine barn.  Svaret forteller hvordan de mener ungene deres trives i SFO.  5 er best.
 • Plass i SFO:  Skolen ønsker seg flere barn i SFO.  Elever fra 3. og 4. trinn ønsker ikke lengre å benytte SFO-plass.  SFO-leder forklarer dette med at de som benytter seg av leksehjelp i samme tidsrommet ikke ønsker plass på SFO.

Til toppen