Målekort Østvang skole og SFO

Virksomhetsleder: Målfrid H. Hagen

Område

Måleindikator

Resultat 2013

Mål 2014

Resultat 2014

Felles indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Brukertilfredshet* foreldreundersøkelsen

-

5,0

For lav svarprosent

Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet*

4,8

5,0

-

Arbeidsmiljø

Sykefravær  - egenmeldt

1,34 %

< 1 %

1,72 %

Arbeidsmiljø

Sykefravær – sykemeldt

11, 08 %

 < 5 %

5,96 %

Økonomi-styring

Økonomisk resultat

102,3 %

100 %

100 %

Virksomhetens egne indikatorer

Tjeneste-produksjon

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) Vårprøver:

Lesing 1. klasse

77 %

> 90 %

67%

Lesing 2. klasse

81 %

> 90 %

79%

Lesing 3. klasse

80 %

> 90 %

78%

Regning 2. klasse

95,4 %

> 90 %

82%

Nasjonale prøver 5. trinn**Høstprøver:

Lesing

1,7

> 2

50

Regning

1,5

> 2

46

Engelsk

1,5

> 2

48

Lærerårsverk ordinær undervisning

14,23

14

11,23

Lærerårsverk spesialundervisning

0,47

0,4

0,38

Lærerårsverk særskilt språkopplæring

0,91

1,5

0,91

Lærerårsverk andre oppgaver

0,65

0,6

0,65

Antall årsverk annet personal(rektor, ledelsen, barne- og ungdomsarbeidere/ass.)

8,43

8,0

7,07

Årsverk SFO/leksehjelp

4,7

4,5

3,88

Støtte fra lærer***

4,3

4,3

4,3

Motivasjon***

3,5

3,6

3,9

Andel lærere som benytter It`s learning

100 %

100 %

100 %

Antall elever som må dele pc evt. Nettbrett

5,4

1,8

2,7

Andel elever over kritisk grense på kartleggingsprøve 4. klasse digitale ferdigheter

-

> 90 %

77%

Andelen av timer gitt til spesialundervisning

8,7 %

8 %

11,7

Andel fremmedspråklige elever som når nivå 2

-

40 %

43%

Mobbing***

1,3

1

1,3

Trivsel på skolen***

4,2

> 4,5

4,4

Tjeneste-produksjon

 

SFOs brukerundersøkelse*
Resultat

2012: 4,6

 > 5,0

For lav svarprst.

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass

90,7 %

85 %

91,3%

Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass

48,5 %

65 %

52,6%

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp

74 %

> 90 %

51 %

*Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat
** Ny framstilling av resultat fra 2014.  Skalapoeng fastsettes av nasjonalt gjennomsnitt. Det nasjonale snittet vil alltid være 50 skalapoeng i lesing.
***Tall fra elevundersøkelsen høst 2013, 7.trinn.  Skala fra 1 til 5, der 5 er beste resultat, bortsett fra mobbing der 1 er beste resultat.

Utfyllende forklaringer til måleindikatorene

Brukerundersøkelse skole og SFO
Tidligere har det vært gjennomført papirbaserte brukerundersøkelser laget av Løten kommune. Fra 2014 har Løtenskolen valgt å benytte seg av UDIR’s Foreldreundersøkelse. Dessverre var svarprosenten så lav på Østvang at man ikke kan bruke resultatet som valide tall.

Elevundersøkelsen
Tallene i målekortet er tallene fra besvarelser fra 7. trinn i 2013.  Grunnen til dette er at resultater fra Elevundersøkelsen 2014 publiseres i Skoleporten først 12. mars 2015.

Nasjonale prøver
Framstilling av faglig resultat i nasjonale prøver ble endret i 2014. Utdanningsdirektoratet har gått over til «skalapoeng». Resultatene i engelsk og regning i 2014 er startpunktet for å måle utvikling over tid. Det er derfor ikke mulig å sammenlikne resultatene fra 2014 med resultater fra tidligere år. Fra og med neste års gjennomføring kan resultatene sammenlignes mellom år slik at skoler (og kommuner) kan følge sine egne resultater over tid.

Leseprøvene er papirbaserte og foreløpig ikke tilrettelagt for å kunne måle utvikling over tid. Resultatene i lesing vil inntil videre skaleres slik at det nasjonale snittet er 50 hvert år.

Skolen når ikke fullt ut egne mål når det gjelder andel lesere over kritisk grense. Det er særlig «Lesing 1. klasse» som skiller seg ut med et negativt resultat. Noe av årsaken kan forklares ut fra at andelen elever på SNO (særskilt norsk opplæring) er 20 % på dette trinnet.

Østvang sine resultat i skalapoeng:

  • Engelsk: skalapoeng 41-56. Snitt 48
  • Regning: skalapoeng 36-54. Snitt 46
  • Lesing: skalapoeng 40-57. Snitt 50

Når nasjonale prøver skal brukes som styringsinformasjon er det viktig å ikke bare se på gjennomsnittet, men også på hvor stor variasjon eller spredning det er i elevens resultater. Skalapoengene er et mål på spredningen i elevenes resultater. Grensene for mestringsnivåene vil være like fra år til år. Dette gjør at skolen kan over tid se om de klarer å løfte de svakeste elevene ved at blir færre elever på mestringsnivå 1.

Resultatet på de nasjonale prøvene er ikke kun klassens resultat – de er skolens resultat. På Østvang har man derfor sett på resultatene for klassen og drøftet systemtiltak i felles møtetidtid. I tillegg har klassens og elevenes resultat blitt drøftet i felles møte med team, ledelse og spes.ped.veileder.

Østvang har et relativt godt resultat i lesing, men vi ser at vi over år skårer dårligst på regning. Det er også i dette faget at spredningen i elevgruppen er størst.

Ingen enkeltindikatorer forteller hele sannheten om en skole. Det er derfor viktig å se resultatene fra nasjonale prøver i sammenheng med annen informasjon om trinnet eller skolen. Årets aktuelle trinn har gjennom flere år hatt ulike utfordringer som har ført til ustabilitet. Sett i lys av den bakgrunnsinformasjon skolen har, er vi nokså fornøyd med resultatet.

I 2014 gikk man over til å bruke UDIR’s «Foreldreundersøkelse». Bakgrunnen for dette er bl.a. å kunne korrelere de ulike undersøkelsene fra UDIR (elev, foreldre og lærer). Dette er mulig i og med at spørsmålene og temaene er like i de tre undersøkelsene. I analysearbeidet kan man for eksempel belyse området «elevenes trivsel» i tre ulike perspektiv.

Dessverre er svarprosenten for lav til at det gir skolen valide tall (16,5 %).

I utgangspunktet var det bestemt at undersøkelsen skulle gjennomføres i forbindelse med foreldremøter. Tanken var at man satte opp et visst antall maskiner og at det ble satt av tid til at foreldrene kunne besvare undersøkelsen der og da. For Østvang sin del var ikke dette gjennomførbart fordi foreldremøter gjennomføres tidlig i semesteret, mens bestillingsportalen på UDIR åpnes først i oktober.

Skolen sendte ut informasjonsskriv hentet fra UDIR i god tid før gjennomføring av undersøkelsen. Når undersøkelsen skulle gjennomføres ble det sendt ut et skriv til hver elev med en påloggingskode. I tillegg ble det sendt info og purring gjennom mobilskole.

Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. trinn i høstsemesteret. Ved Østvang skole velger vi å gjennomføre elevundersøkelsen på 5. til 7. trinn. Dette gir skolen et bredere grunnlag i vårt analysearbeid. I 2013 ble spørsmålene og temaer endret, noe som gjør at tallene ikke er sammenlignbare før 2015. Tallene for Elevundersøkelsen 2014 blir ikke publisert via «Skoleporten» før mars 2015. Skolen har mulighet for å sammenligne resultatene for de ulike spørsmålene gjennom en egen rapportportal på UDIR. I denne rapporten er det grunn til å anta at Østvang forbedrer sine resultater på trivsel, motivasjon og støtte fra lærerne, mens vi kommer til å ha en tilbakegang på arbeidsforhold/læring. Indikatorene rundt mobbing, ser ut til å bli tilsvarende lik som foregående år.

Østvang skole når stort sett sine mål innenfor tjenesteproduksjon som omhandler trivsel

Etter omlegging til nytt datasystem var det mange elev-PC’er som ble utdatert. Skolen utarbeidet en innkjøpsplan som har blitt fulgt opp i ettertid. Skolen er nå i ferd med å nå sine mål for antall elever pr PC. Skolen har i de senere år gjennomført UDIR sin kartlegging for digitale ferdigheter i 4. trinn. Kartleggingen viser at skolen har noen utfordringer med å løfte våre elever dit vi ønsker å ha de med tanke på kompetansenivå. Østvang skal, i likhet med de andre skolene i kommunen, gjøre seg nytte av iktplan.no. Dette er et tiltak som vi har stor tro på. Østvang skole har satt av en time i uka av fellestid for kompetanseheving og erfaringsutveksling på IKT-området.

Østvang skole er godt fornøyd med resultatene vi har på SFO. Andel elever i 1.-4. trinn som har SFO-plass er høy. Dette er svært gledelig og er et resultat av et godt SFO-tilbud hvor de ansatte klarer å skape gode rammer for lek og aktivitet. SFO har en egen klubb for elever i 4. trinn som er populært. Målet med dette tiltaket er å klare å beholde 4. klassingene lenger enn tidligere. Elever på Østvang SFO får servert to måltider pr. dag. Dette er et unikt tilbud, men som muligens må kuttes på grunn av kostnad i personalressurs.

Økonomisk resultat
Det økonomiske resultatet for Østvang er i henhold til mål. Gjennom skoleåret skjer det ofte ting som skaper utfordringer med budsjettårets kalenderår. På Østvang har vi hatt utfordringer innenfor de samme områdene som de andre skolene i Løten. Skolen har gjennom skoleåret mottatt ressurskrevende elever som krever tiltak både på individ- og gruppenivå. Tiltak i form av bemanning er nødvendig for å ivareta psykososialt miljø og oppfylle opplæringslovens krav. Østvang skole har mange fremmedspråklige elever og mottar som regel en til to nye familier i året. Dette tas det høyde for i den økonomiske planleggingen, men i foregående skoleår måtte tiltakene opprettholdes lengre enn normalt, noe som det ikke alltid er lett å ta høyde for.

En beklagelig utvikling dette året har vært at skolen har slitt med et høyt sykefravær. Virkning av høyt sykefravær får også økonomiske følger.

I løpet av første halvdel av kalenderåret ble det fra skolen sin side varslet et overforbruk. Ved nytt skoleår ble det foretatt nedjustering av lønnskostnad i form av nedbemanning med 70 % pedagogstilling og 250 % assistentstilling.

Nedjusteringen kan kun gjennomføres ved å slå sammen elevgrupper. Klasser på Østvang opplever ofte at en pedagog er eneansvarlig for undervisningsøkta for ei stor elevgruppe på 35-40 elever. 

Til toppen