Målekort for Ådalsbruk barnehage 2014

Virksomhetsleder: Arnhild Blystad

Område

Måleindikator

Mål 2014

Resultat
2014

Mål 2015

Felles indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Brukertilfredshet*

5

5,2

5

Arbeidsmiljø

 

Medarbeidertilfredshet*

5

Ikke målt

5

Sykefravær – egenmeldt

2

1,95 %

3

Sykefravær – sykemeldt

5 %

2,81 %

6 %

Økonomi-styring

Økonomisk resultat

100 %

100 %

         100%

Virksomhetens egne indikatorer

Tjeneste-produksjon

Trivsel**

5

5,3

5

Tilrettelegger for det enkelte barns læring**

5

5,3

5

Barnehagenes bidrag til ditt barns språkopplæring**

5

5,4

5

Personalets omsorg for barnet**

5,5

5,7

5,5

Barnehagens samarbeid med hjemmet**

4,7

5,4

4,7

Foreldreveilednings- møter mm 2 pr. år (tilbud)

100%

100%

100%

Andel barn over tre år som språk kartlegges (TRAS)

100%

100%

100%

Arbeidsmiljø

Fagutviklingsmøter for personalet.

12

17

12

Andel ansatte med fagutdanning(barn- og ungdomsarbeider/ førskolelærer)

90%

95 %

90%

*Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
**Resultat fra brukerundersøkelsen vår 2014. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat

Kommenter måloppnåelse (grad av måloppnåelse) og forklaring til evt. avvik
Ådalsbruk barnehage hadde gode score på brukerundersøkelsen gjort i 2014. Målekortet for barnehagen viser at vi ligger godt over målene våre på brukernes vurdering av oss. Medarbeidertilfredsheten ble ikke målt i 2014.

Personalet har jobbet godt i forhold til språkkartlegging og foreldresamarbeid, noe som gjør at vi har full måloppnåelse også her.

Når det gjelder fagutvikling for personalet gikk vi i 2014 sammen med de private barnehagene, og kjøpte kurs sammen hvor hele personalet deltok. Dette har gjort at vi har hatt en god faglig utvikling for personalet og hvor alle har fått tatt del i kompetansehevingen. Vi har også hatt en pedagogisk leder på videreutdanning og to ansatte som har tatt barn og ungdomsfaget.

Kommentar til økonomisk resultat
Det økonomiske resultatet for Ådalsbruk barnehage viser ikke et helt riktig bilde av driften. Ådalsbruk barnehage har hatt utfordringer for å holde rammen på lønnskostnader. Lønnskostnadene er hoveddelen av driftskostnadene. Barnehagens merforbruk på drift er i år dekket opp ved fond. Barnehagen har hatt fond som er oppsparte midler fra tidligere.

Til toppen