Målekort Økonomiseksjonen

Seksjonsleder: Rita Irene Stenersen

Område

Måleindikator

Mål 2014

Resultat 2014

Mål 2015

Felles indikatorer

Tjeneste-produksjon

Brukertilfredshet*

5

4,9

5

 

 

Arbeidsmiljø

 

Medarbeidertilfredshet*

5

Ikke målt

5

Sykefravær  - egenmeldt

< 3 %

0,98 %

< 10 %

Sykefravær – sykemeldt

< 15 %

15,10 %

< 8 %

Økonomi-styring

Økonomisk resultat

100 %

100 %

100 %

Virksomhetens egne indikatorer

 

 

 

 

 

 

 

Tjeneste-produksjon

Mottakere av kommunale fakturaer skal betale i rett tid

88 %

80 %

90 %

Skyldnere med purringer skal betale før saken går til namsmann/ tingretten.

96 %

96 %

98 %

Resultatoppnåelse satt av Skatt Øst.:

  • Restskatt – person
  • Restskatt – firma
  • Arb.g.avg.
  • Forskuddstrekk
  • Forskuddsskatt
  • Forskuddsskatt firma

Se nøkkeltall

Se nøkkeltall

Se nøkkeltall

Bilagsføring: Attestert og anvist i Web

90 %

95 %

100 %

Bilag skal føres riktig første gang

92 %

90 %

95 %

Leverandører skal bruke Efaktura

40 %

15 %

60 %

Økonomiseksjonen skal være en kompetent og løsningsorientert bidragsyter *

5

4,9

5

*Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat
 

Forklaring til målekort

  • Brukertilfredshet er målt i intern brukerundersøkelse. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. Resultatet 4,9 er gjennomsnitt for alle spørsmål.
  • Tjenesteproduksjon: Økonomiseksjonen skal være en kompetent og løsningsorientert bidragsyter. Er målt gjennom et av spørsmålene i intern brukerundersøkelse. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. Resultatet 4,9 er kun basert på et spørsmål.

Kommentar til måloppnåelse
Økonomiseksjonen har levert resultater som er i tråd med forventningene. Nedgang i årsverk er en konsekvens av at 2 av de ansatte ble delvis pensjonister 01.08. og 01.10., de gikk ned til 80 % og 60 % stillinger. Dette gjenspeiles i brukerundersøkelsen som er foretatt hvor vi scorer dårligst på hvor lett det er å komme i kontakt med oss på Økonomiseksjonen. Det at vi nedbemanner gjør oss dessverre mindre tilgjengelige – og i tillegg mer sårbare ved fravær. Brukerundersøkelsen viser ellers at økonomiseksjonen leverer god kvalitet og har kompetente medarbeider som yter tjenester til resten av organisasjonen.

Langtids sykefravær er fremdeles høyt, her jobbes det med løsninger som det er godt håp om skal gi resultater i 2015.

Leverandører skal bruke Efaktura: Vi startet aktiv jobbing med EHF i september 2014. Tar vi kun oktober for seg er andelen i den måneden 41 %. %-satsen for 2014 under ett sier derfor ikke så mye om status pr 31.12.

Når det gjelder antall korrigeringsbilag er det feilføring av attestanter/anviser i Agresso Web som gjør utslaget her. Det er spesielt mye feil når det gjelder kontering av mva og mva-kompensasjon. Dette har vi prøvd å bedre ved at vi i Økonomiseksjonen holdt et kurs for alle attestanter/anvisere i november 2014. Vi er veldig fornøyd med at bilagsføring via Agresso Web er så høy.

Kommentar økonomisk resultat
I 2014 hadde Økonomiseksjonen et mindreforbruk på kr 4.370,-. Det er endringer i rammen for 2014 da kostnader er flyttet til et annet ansvarsområde. Dette gjorde at rammen endret seg fra 32.425.000,- til 8.406.000,-. Rammen til økonomiseksjonen blir da mer relevant for hva seksjonen kan påvirke – og økonomistyringen blir enklere og håndtere. 

Til toppen