Målekort Ryli barnehage

Virksomhetsleder: Iren Skyltbekk

Område

Måleindikator

Resultat 2013

Mål 2014

Resultat 2014

Mål 2015

Felles indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Brukertilfredshet*

-

5,3

5,6

>5

 

 

Arbeidsmiljø

 

Medarbeidertilfredshet*

5,5

-

Ikke målt

>5

Sykefravær - egenmeldt

1.04 %

-

0,75 %

<2%

Sykefravær – sykemeldt

6,36 %

<7

17,35 %

<7%

Økonomistyring

Økonomisk resultat

98 %

<100%

95 %

<100%

Virksomhetens egne indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Andel barn over tre år som språkkartlegges (TRAS)

100 %

100%

100 %

100%

Andel barn som blir kartlagt med ”Alle Med”

100 %

100%

100 %

100%

Foreldreveilednings- møter pr. år (tilbud)

> 2

>2

>2

>2

Trivsel*

-

5,3

5,6

>5

Tilrettelegger for det enkelte barns læring*

-

5,3

5,4

>5

Barnehagenes bidrag til ditt barns språkopplæring*

-

5,3

5,8

>5

Personalets omsorg for barnet*

-

5,3

5,8

>5

Barnehagens samarbeid med hjemmet*

-

5,3

5,6

>5

Arbeidsmiljø

Andel fast ansatte med fagutdanning (barne- og ungdoms-arbeider førskolelærer)

100 %

100%

91 %

100%

*Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat

Forklaring til målekort
Målekortet er nytt og ble utarbeidet i 2014, og noen av måleindikatorene er nye og kan ikke sammenlignes med 2013.

  • Brukertilfredshet er målt blant alle foreldrene med barn i Ryli barnehage. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. Måleindikatorene under tjenesteproduksjon med en stjerne bak er fra brukerundersøkelsen 2014.
  • Medarbeiderundersøkelse blir gjort annen hvert år og måles først i 2015.
  • Prosenten på sykmeldt sykefravær for 2013 stemmer ikke, en medarbeider ble tatt ut av lønns system/agresso i nov. 2013. Tallet skal være høyere.
  • TRAS kartlegging = Tidlig registrering av språkutvikling.
  • «Alle Med» kartlegging = registrering av trivsel og barnets utvikling innen: lek, motorikk, sansing, sosialt, følelsesmessig, språk og i hverdagsaktiviteter.
  • Noen av nøkkeltallene kan variere gjennom året, derfor har jeg valgt 15.12.14 som «måledato», det er samme dato vi bruker ved utfyllingen av årsmelding som sendes Utdanningsdirektoratet.
  • Antall årsverk/ansatte er noe høyere enn grunnbemanning da lærlingen i 100 % stilling er tatt med, han var på Ryli fra 01.08-31.12.14. Vi har også satt inn ekstra personal ressurs på barn som trenger ekstra hjelp/tilrettelegging.

Kommentarer måloppnåelse
Generelt fornøyd med måloppnåelsen for 2014. Resultatene på brukerundersøkelsen er svært bra. Det å ha fornøyde brukere betyr at vi gjør mye riktig og kan ta utgangspunkt i dette ved videre planlegging/utvikling av barnehagen. Ikke «hvile» på de gode resultater, men jobbe for å bli bedre. Vi har gjennomført de observasjonene og foreldresamtalene som var målsetningen. Vi har hatt fulle barnegrupper i henhold til pedagog normen, 18 barn over tre år og 9 barn under tre år. Den store andelen av barn med behov for ekstra hjelp og støtte gjør at vi har utvidet bemanningen noe i forhold til grunnbemanningen. «Tidlig innsats» er viktig forebygging.

Sykmeldt sykefravær var i 2014 høyt. Tre ansatte har hatt skader som ikke var forenelig med jobbing i barnehage, sykefraværet er ikke jobbrelatert og det har blitt tilrettelagt for jobbing så snart det har vært mulig. Det gir store utslag på sykmeldingsprosenten på en arbeidsplass med så få ansatte. Korttidsfraværet er svært lavt og gjenspeiler hvordan arbeidsmiljøet oppleves, ansatte som trives og er veldig glad i jobben sin.

Økonomisk var det en utfordring med så stram ramme at vi måtte bruke fond for å få budsjettet i balanse.  Det viste seg at vi fikk mer i sykerefusjon enn beregnet og fikk vi et positivt resultat på 95 %. Det betyr det at vi ikke trengte å bruke av fondet på 212 000 som var lagt inn i budsjettet for 2014.

Kommentar økonomisk resultat
Det var en utfordring å holde seg innenfor rammen, da det meste av pengene er bundet opp til lønnsmidler til grunnbemanningen. Vi brukte fondsmidler for å få godkjent budsjettet for 2014. En kostbar søppelordning og høye datautgifter gjør at andre ting måtte prioriteres bort. Barnehagene har også dekket lønnskostnadene til en spesialpedagog stilling, rammene er for stramme til at dette kan gå i flere år. Ryli måtte prioritere oppdatering av to defekte pc ’er + en gammel skriver/kopimaskin samt ny fiberkabel som erstattet gammel ADSL linje. Det at vi har vært sparsomme på innkjøp, styrer har gått inn på avdeling ved sykdom og at vi har fått mer igjen i sykerefusjon enn vi har brukt på vikar, har gjort at vi til slutt fikk et positivt resultat for 2014.

Til toppen