Opplysninger om foresatte

Ektefelle, registrert partner eller samboer:

 • Det er husholdningens samlede inntekt som skal vurderes opp mot beløpsgrensen for å få reduksjon. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Opplysninger om inntekt

Lønn og tilsvarende ytelser:

 • Informasjon om lønn og tilsvarende ytelser er oppført på post 1.6- 2.7 i skattemeldingen og omfatter blant annet lønn, godtgjørelser, naturalytelser, pensjoner, mottatte bidrag, livrenter utenfor arbeidsforhold, føderåd utenfor jord- og skogbruk og næringsinntekt. Skattefrie overføringer som barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd m.m skal ikke inkluderes.

Inntekt fra fast eiendom:

 • Informasjon om inntekt fra fast eiendom er oppført på post 2.8 i skattemeldingen. Dette omfatter blant annet skattepliktige leieinntekter, gevinst ved salg av eiendom mv.

Kapitalinntekter:

 • Informasjon om kapitalinntekter er oppført på post 3.1 i skattemelding. Dette omfatter blant annet renteinntekter, aksjeutbytte mv.

Mangler skattemelding eller ønsker vurdering på annet grunnlag som følge av vesentlige og varige endringer i inntekt – se punkt ”Andre opplysninger” nedenfor.

Andre opplysninger

Mangler selvangivelse:

 • Dersom det ikke er mulig å legge frem skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. (f.eks utbetalinger fra NAV, stipend mv). Se punktet under vedrørende annen dokumentasjon.

Vesentlig og varig endring i inntekt:

 • Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten i husholdningen. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende. Se punktet under vedrørende annen dokumentasjon.

Ufullstendige opplysninger i skattemeldingen:

 • Dersom skattemeldingen er ufullstendig (ved at f.eks ikke alle inntekter er oppført i forhåndsutfylt skattemelding), må det i feltet for andre opplysninger gjøres rede for disse inntektene.

Andre opplysninger:

 • Dersom det er andre opplysninger som kan være relevante for behandlingen av søknaden eller det er ønskelig å presisere informasjon gitt i andre punkter kan feltet for andre opplysninger brukes til dette. Dersom det ikke er tilstrekkelig plass i feltet, kan det legges ved eget ark for utfyllende informasjon.

Annen dokumentasjon:

Dersom det ikke kan legges frem skattemelding eller det skal legges frem dokumentasjon på vesentlig og varig endring i inntekt, kan følgende dokumentasjon legges ved:

For arbeidstaker:

 • Kopi av siste 3 måneders lønnsslipp
 • Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer
 • Dokumentasjon på ulønnet permisjon

For selvstendig næringsdrivende

 • Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt (Både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen)

For arbeidsledige

 • Kopi av siste utbetaling fra NAV

For studenter

 • Kopi av studentbevis eller bekreftelse fra skolen vedr. studieplass
 • Dokumentasjon på overgangsstønad

For sosialklienter/flyktninger

 • Kopi av siste utbetaling av kvalifiseringsstønad/introduksjonsstønad
 • Dersom sosialhjelp eller stønad til flyktninger i introduksjonsprogram er eneste inntekt, skal dette bekreftes av NAV/flyktningetjenesten.

Dokumentasjon på inntekt skal ikke være eldre enn 1 måned