Bakgrunnen for endringen er at Stortinget vedtok den 8. desember 2014 ”Lov om endringer i alkoholloven (åpningstider for salg av alkoholholdig drikk)”.
Endringen medførte at alkohollovens sentrale begrensning om salg av alkohol på valgdagen ble opphevet, og overlatt til hver kommune å bestemme i sitt område.
Kommunestyret i Løten har nå behandlet denne endringen lokalt, og fjernet forbudet om salg og servering av alkohol på valgdagen. Det vil da være samme praksis på valgdagen som forøvrig.

Kommunestyrets vedtak 9. september 2015, sak 0043/15:

  • "§ 5 endres til: § 5 Skjenketid for øl, vin og brennevin Skjenking av øl og vin på serveringssted må ikke finne sted fra kl. 02.00 til kl. 09.00. På søn-, hellig- og høytidsdager må skjenking av øl og vin ikke skje før kl. 13.00. Skjenking av brennevin på serveringssted må ikke finne sted fra kl. 02.00 til kl. 13.00. Dersom kommunen fatter vedtak om å innskrenke åpningstiden etter §1, må skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at skjenking skal opphøre senest ½ time før skjenkestedet stenger.
     
  • § 7 endres til: § 7 Salgs- og utleveringstiden for øl Salgs- og utleveringstiden for øl følger utsalgsstedets åpningstid, dog slik at øl ikke kan selges eller utlevers fra kl. 20.00 til kl. 09.00 på hverdager og etter kl. 18.00 på dag før sønog helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfart. Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai."

Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv., Løten kommune, Hedmark:


>> Hele forskriften kan du lese i Lovdata her

Les kommunestyresak 0043/15 med vedlegg her